STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.02.H16-230616-0014 19/06/2023 28/06/2023 16/09/2023
Trễ hạn 57 ngày.
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
2 000.00.02.H16-221121-0002 21/11/2022 02/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
CÔNG TY TNHH BÌNH MINH THỦY ĐIỆN ĐẮK RUNG 1