STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.34.H16-220301-0012 01/03/2022 22/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 44 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI/ NGUYỄN THỊ HẰNG
2 000.00.34.H16-220301-0034 01/03/2022 04/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 53 ngày.
LẠI XUÂN HUÂN
3 000.00.34.H16-220301-0035 01/03/2022 15/03/2022 21/03/2022
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ ANH TRUNG
4 000.00.34.H16-220301-0046 01/03/2022 04/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 53 ngày.
NGUYỄN NHẤT SỬ
5 000.00.34.H16-220301-0062 01/03/2022 04/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 53 ngày.
VI VĂN TUYẾN/ HÀ THỊ QUANG
6 000.00.34.H16-220301-0067 01/03/2022 04/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 53 ngày.
HOÀNG VĂN QÚY
7 000.00.34.H16-220401-0003 01/04/2022 12/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 30 ngày.
TRẦN NGỌC DUẬN
8 000.00.34.H16-220401-0008 01/04/2022 12/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN TIẾN
9 000.00.34.H16-220401-0017 01/04/2022 06/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 30 ngày.
ĐINH QUỐC KHIÊM
10 000.00.34.H16-220401-0022 01/04/2022 06/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 30 ngày.
TẠ VĂN THUẬN
11 000.00.34.H16-220401-0023 01/04/2022 12/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 30 ngày.
LÝ ĐỨC HỒNG/ TRƯƠNG THỊ NGỌC HÀ
12 000.00.34.H16-220401-0026 01/04/2022 06/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN CAO THẾ
13 000.00.34.H16-220401-0037 01/04/2022 06/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
14 000.00.34.H16-220401-0063 01/04/2022 06/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 30 ngày.
TRẦN VĂN ĐẠI/ PHẠM THỊ NGOÃN
15 000.00.34.H16-220401-0066 01/04/2022 06/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 30 ngày.
LÊ TRỌNG ĐIỆN
16 000.00.34.H16-220401-0069 01/04/2022 06/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 30 ngày.
LÊ THỊ THÚY HỒNG
17 000.00.34.H16-220401-0072 01/04/2022 06/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 30 ngày.
PHẠM THỊ NHẬT
18 000.00.34.H16-220401-0087 01/04/2022 06/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 30 ngày.
ĐẶNG VĂN HỒNG
19 000.00.34.H16-220302-0011 02/03/2022 16/03/2022 21/03/2022
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ HẢI LÝ
20 000.00.34.H16-220302-0020 02/03/2022 07/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 52 ngày.
TRẦN CAO CƯỜNG
21 000.00.34.H16-220302-0025 02/03/2022 07/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 52 ngày.
VÕ VĂN DỸ
22 000.00.34.H16-220302-0028 02/03/2022 16/03/2022 21/03/2022
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ THỊ HẢI ĐƯỜNG
23 000.00.34.H16-220302-0032 02/03/2022 23/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
ĐOÀN NUÔI/ HUỲNH THỊ PHƯƠNG
24 000.00.34.H16-220302-0038 02/03/2022 07/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 52 ngày.
ĐẶNG TRUNG TOÀN/TRẦN THỊ NGỌC
25 000.00.34.H16-220302-0044 02/03/2022 07/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 52 ngày.
PHAN NHẬT QUANG
26 000.00.34.H16-220302-0046 02/03/2022 23/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
ĐỖ THỊ THU THẢO
27 000.00.34.H16-220302-0056 02/03/2022 23/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN
28 000.00.34.H16-220302-0071 02/03/2022 04/03/2022 07/03/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG QUỐC
29 000.00.34.H16-220302-0072 02/03/2022 07/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 52 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH/ NGUYỄN THỊ MẾN
30 000.00.34.H16-220303-0023 03/03/2022 17/03/2022 21/03/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THẾ ƯỚC
31 000.00.34.H16-220303-0027 03/03/2022 08/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 51 ngày.
PHÙNG VĂN CHÂU
32 000.00.34.H16-220303-0029 03/03/2022 08/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN TRỌNG HOAN
33 000.00.34.H16-220303-0040 03/03/2022 08/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 51 ngày.
TRƯƠNG VĂN LỢI/ LÃNH THỊ NẾT
34 000.00.34.H16-220303-0055 03/03/2022 14/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 52 ngày.
DƯƠNG VĂN NIÊN/ LÊ THỊ HAI
35 000.00.34.H16-220303-0058 03/03/2022 08/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 51 ngày.
LÊ THỊ CẨM NHUNG
36 000.00.34.H16-220303-0060 03/03/2022 17/03/2022 21/03/2022
Trễ hạn 2 ngày.
TỪ HUY ĐỘ
37 000.00.34.H16-220303-0061 03/03/2022 24/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 42 ngày.
LÊ TÀI DŨNG/ LƯU THỊ HƯỜNG
38 000.00.34.H16-220303-0070 03/03/2022 08/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 51 ngày.
TRANG KIM ĐÔNG/NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH
39 000.00.34.H16-220303-0072 03/03/2022 08/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 51 ngày.
MAI VĂN NGHỊ
40 000.00.34.H16-220303-0073 03/03/2022 08/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 51 ngày.
MAI VĂN NGHỊ
41 000.00.34.H16-220304-0018 04/03/2022 09/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 50 ngày.
Y MRONG/ H MINH
42 000.00.34.H16-220304-0027 04/03/2022 15/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 51 ngày.
TRẦN XUÂN TÁM/ PHẠM THỊ HOA
43 000.00.34.H16-220304-0039 04/03/2022 09/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 50 ngày.
TRIỆU QUANG VINH
44 000.00.34.H16-220304-0048 04/03/2022 25/03/2022 26/03/2022
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN THỊ PHƯỢNG CN PHẠM VĂN PIN
45 000.00.34.H16-220304-0058 04/03/2022 25/03/2022 26/03/2022
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN XUÂN HƯƠNG CN NGÔ VĂN HẬU = ĐKBĐ
46 000.00.34.H16-220304-0065 04/03/2022 09/03/2022 14/03/2022
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ QUỐC HƯƠNG/ TRẦN THỊ HUYỀN
47 000.00.34.H16-220304-0068 04/03/2022 09/03/2022 14/03/2022
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN THUẬN
48 000.00.34.H16-220304-0075 04/03/2022 25/03/2022 26/03/2022
Trễ hạn 0 ngày.
HOÀNG MẠNH PHƯỚC CN NGUYỄN VĂN CẢNH
49 000.00.34.H16-220304-0076 04/03/2022 25/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ THỊ VIẾT
50 000.00.34.H16-220304-0077 04/03/2022 09/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 50 ngày.
BẾ THỊ NIÊN
51 000.00.34.H16-220404-0002 04/04/2022 13/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HOÀI MINH
52 000.00.34.H16-220404-0007 04/04/2022 07/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
LÃ XUÂN HỘI
53 000.00.34.H16-220404-0011 04/04/2022 07/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
LÊ VĂN HÙNG
54 000.00.34.H16-220404-0017 04/04/2022 07/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
TRẦN VĂN CÔNG
55 000.00.34.H16-220404-0021 04/04/2022 07/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
HOÀNG VĂN HUÂN
56 000.00.34.H16-220404-0027 04/04/2022 13/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐÌNH ĐÁP
57 000.00.34.H16-220404-0029 04/04/2022 07/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
LƯƠNG ĐÌNH KHƯỚC
58 000.00.34.H16-220404-0035 04/04/2022 07/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
TRƯƠNG VIỆT HÙNG
59 000.00.34.H16-220404-0056 04/04/2022 07/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀNG
60 000.00.34.H16-220404-0058 04/04/2022 07/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
TRẦN VĂN THU/HỒ TRẦN CẨM VY
61 000.00.34.H16-220404-0060 04/04/2022 07/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
TRẦN VĂN THU/HỒ TRẦN CẨM VY
62 000.00.34.H16-220404-0074 04/04/2022 07/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
TRẦN VĂN TIẾN/ TRẦN THỊ LÀNH
63 000.00.34.H16-220404-0075 04/04/2022 07/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
ĐỖ QUANG SUNG
64 000.00.34.H16-220504-0011 04/05/2022 09/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 5 ngày.
Y LÔNG BI GIA/ H NEO NIÊ
65 000.00.34.H16-220504-0023 04/05/2022 09/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ THU/ VŨ VĂN THUẬN
66 000.00.34.H16-220504-0026 04/05/2022 09/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 5 ngày.
TRIỆU MÙI CHƯỚNG/ ĐẶNG CHÒI SƠN
67 000.00.34.H16-220504-0041 04/05/2022 09/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 5 ngày.
MÃ VĂN TÀO/ NGỌC THỊ GÁI
68 000.00.34.H16-220504-0049 04/05/2022 09/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI XUÂN ĐỈNH/ ĐÀM THỊ PHƯƠNG
69 000.00.34.H16-220504-0054 04/05/2022 13/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG VĂN HÙNG/ LƯU THỊ HOA
70 000.00.34.H16-220504-0065 04/05/2022 13/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN LUYỆN/ NGUYỄN THỊ KIM LY
71 000.00.34.H16-220504-0074 04/05/2022 09/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 5 ngày.
TRIỆU KIỀM CHÂU/ LÝ MÙI LỤA
72 000.00.34.H16-220504-0080 04/05/2022 13/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN DUY HƯNG/ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
73 000.00.34.H16-220504-0087 04/05/2022 09/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN QUẾ/ NGUYỄN THỊ HÒA
74 000.00.34.H16-220405-0010 05/04/2022 08/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 28 ngày.
PHAN THỊ TRUNG
75 000.00.34.H16-220405-0011 05/04/2022 14/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 28 ngày.
ĐỖ HẢI QUYẾN/ BÙI THỊ CÚC
76 000.00.34.H16-220405-0014 05/04/2022 08/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN XUÂN HOÀNG/ KIM THỊ THANH LUY
77 000.00.34.H16-220405-0022 05/04/2022 08/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 28 ngày.
ĐINH DUY TÔN/ NGAN THỊ NGHÍN
78 000.00.34.H16-220405-0025 05/04/2022 08/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 28 ngày.
BÙI VĂN HẢI
79 000.00.34.H16-220405-0032 05/04/2022 08/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 28 ngày.
LỮ VĂN TRUNG/ QUÁCH THỊ HỒNG CHIÊN
80 000.00.34.H16-220405-0043 05/04/2022 08/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 28 ngày.
VI VĂN HUYNH
81 000.00.34.H16-220405-0061 05/04/2022 08/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG LAM
82 000.00.34.H16-220405-0069 05/04/2022 08/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 28 ngày.
VÕ TẤN THUẬN
83 000.00.34.H16-220405-0092 05/04/2022 08/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN HẬU/ TRƯƠNG THỊ THẮM
84 000.00.34.H16-220505-0021 05/05/2022 10/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
THÁI VĂN HẢI/ NGUYỄN THỊ HẰNG
85 000.00.34.H16-220505-0030 05/05/2022 10/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG VĂN THÀM
86 000.00.34.H16-220505-0037 05/05/2022 16/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ XUÂN QUYẾT /PHẠM THỊ NHUNG
87 000.00.34.H16-220505-0042 05/05/2022 10/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ NGỌC HOA
88 000.00.34.H16-220505-0056 05/05/2022 10/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
NGÔ XUÂN HOAN/ LÊ THỊ OANH
89 000.00.34.H16-220505-0067 05/05/2022 10/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG/ PHAN THỊ QUẾ
90 000.00.34.H16-220505-0081 05/05/2022 10/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ HẠNH
91 000.00.34.H16-220505-0093 05/05/2022 10/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN CHÍ/VÕ THỊ VÂN
92 000.00.34.H16-220106-0021 06/01/2022 26/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN XUÂN HƯNG
93 000.00.34.H16-220406-0003 06/04/2022 27/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
LƯƠNG VĂN SAO
94 000.00.34.H16-220406-0019 06/04/2022 11/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
ĐOÀN VĂN VƯỜNG
95 000.00.34.H16-220406-0029 06/04/2022 11/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN THỊ TUYẾT MAI
96 000.00.34.H16-220406-0038 06/04/2022 27/04/2022 20/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
LANG VĂN QUYNH
97 000.00.34.H16-220406-0049 06/04/2022 11/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
TRƯƠNG THỊ HÈ
98 000.00.34.H16-220406-0057 06/04/2022 11/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
LƯƠNG NHIÊN
99 000.00.34.H16-220406-0060 06/04/2022 11/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN ĐÌNH THÀNH
100 000.00.34.H16-220406-0070 06/04/2022 11/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN ĐINH
101 000.00.34.H16-220406-0110 06/04/2022 27/04/2022 07/06/2022
Trễ hạn 29 ngày.
HOÀNG TRỌNG TỊNH
102 000.00.34.H16-220406-0111 06/04/2022 11/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
LÊ NGỌC LÂM
103 000.00.34.H16-220406-0112 06/04/2022 11/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
ĐẬU THỊ BÍCH ĐÀO
104 000.00.34.H16-220406-0113 06/04/2022 11/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN THỊ LUẬN
105 000.00.34.H16-220406-0117 06/04/2022 11/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
ĐÀO THỊ THIẾT
106 000.00.34.H16-220406-0118 06/04/2022 11/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
TRIỆU VĂN QUÂN
107 000.00.34.H16-220406-0123 06/04/2022 11/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 26 ngày.
TRẦN VĂN THÀNH
108 000.00.34.H16-220506-0035 06/05/2022 11/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN KHÁNH/ PHẠM THỊ THU
109 000.00.34.H16-220506-0038 06/05/2022 11/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀM VĂN CƯỜNG/ VŨ THỊ DẬU
110 000.00.34.H16-220506-0051 06/05/2022 11/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN TRỌNG/ PHẠM THỊ HẰNG
111 000.00.34.H16-220506-0074 06/05/2022 11/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG MÙI NHỆ
112 000.00.34.H16-220506-0077 06/05/2022 11/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG/ CHÂU NGỌC DÂN
113 000.00.34.H16-220506-0080 06/05/2022 27/05/2022 07/06/2022
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THÀNH / NGUYỄN THỊ KIM HIỀN
114 000.00.34.H16-220307-0012 07/03/2022 10/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 49 ngày.
CAO TẤN TRỌNG/ ĐỖ THỊ KIỀU DIỄM
115 000.00.34.H16-220307-0014 07/03/2022 10/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 49 ngày.
HÀ VĂN TẰM/ HÀ THỊ MONG
116 000.00.34.H16-220307-0017 07/03/2022 10/03/2022 11/03/2022
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH TRUNG TẤN/ NGUYỄN THỊ HIÊN
117 000.00.34.H16-220307-0018 07/03/2022 10/03/2022 14/03/2022
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN NGỌC BÌNH
118 000.00.34.H16-220307-0028 07/03/2022 10/03/2022 14/03/2022
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN THANH CHIẾN
119 000.00.34.H16-220307-0030 07/03/2022 10/03/2022 11/03/2022
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TĂNG VƯƠNG
120 000.00.34.H16-220307-0037 07/03/2022 10/03/2022 14/03/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC NINH/ NGUYỄN THỊ VÓC
121 000.00.34.H16-220307-0051 07/03/2022 10/03/2022 11/03/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
122 000.00.34.H16-220307-0058 07/03/2022 10/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 49 ngày.
LÊ MẠNH PHƯƠNG
123 000.00.34.H16-220307-0060 07/03/2022 10/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 49 ngày.
LÊ THANH NGHỊ
124 000.00.34.H16-220307-0064 07/03/2022 10/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 49 ngày.
TRẦN VĂN HÒA
125 000.00.34.H16-220307-0070 07/03/2022 10/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 49 ngày.
NGUYỄN THÁI CHÍN
126 000.00.34.H16-220407-0018 07/04/2022 12/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 25 ngày.
LÝ VĂN NĂM/ LÝ THỊ KHUYÊN
127 000.00.34.H16-220407-0019 07/04/2022 12/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA/ HOÀNG THỊ THÚY HÒA
128 000.00.34.H16-220407-0023 07/04/2022 12/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 25 ngày.
HOÀNG TRUNG HIẾU/ NGUYỄN THỊ HƯƠNG
129 000.00.34.H16-220407-0025 07/04/2022 12/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 25 ngày.
PHẠM VĂN TRÍ/ CAO THỊ THẢO
130 000.00.34.H16-220407-0032 07/04/2022 12/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 25 ngày.
PHAN PHƯỚC VÂN
131 000.00.34.H16-220407-0047 07/04/2022 12/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 25 ngày.
TRẦN CÔNG NHẤT/ NGUYỄN THỊ DUNG
132 000.00.34.H16-220407-0061 07/04/2022 12/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 25 ngày.
HỒ VĂN KHOA
133 000.00.34.H16-220407-0081 07/04/2022 12/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 25 ngày.
VI VĂN TẶNG
134 000.00.34.H16-220407-0088 07/04/2022 28/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN NHẬT
135 000.00.34.H16-220407-0089 07/04/2022 13/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
BẠCH VĂN MAI
136 000.00.34.H16-220407-0096 07/04/2022 13/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
TRẦN ĐỨC XUÂN/TRẦN THỊ THU SƯƠNG
137 000.00.34.H16-220208-0012 08/02/2022 11/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 68 ngày.
LÊ THỊ VIẾT
138 000.00.34.H16-220308-0005 08/03/2022 11/03/2022 12/03/2022
Trễ hạn 0 ngày.
ĐỖ GIA PHONG
139 000.00.34.H16-220308-0030 08/03/2022 11/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 48 ngày.
NGUYỄN TRỌNG HOAN
140 000.00.34.H16-220308-0064 08/03/2022 11/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 48 ngày.
VI VĂN PHÚC
141 000.00.34.H16-220308-0066 08/03/2022 11/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 48 ngày.
PHẠM THỊ SỢI
142 000.00.34.H16-220408-0028 08/04/2022 02/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG
143 000.00.34.H16-220408-0056 08/04/2022 14/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN THẾ TRỌNG/ NGUYỄN THỊ LÝ
144 000.00.34.H16-220408-0058 08/04/2022 14/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 23 ngày.
HOÀNG THỊ HUYỀN
145 000.00.34.H16-220408-0068 08/04/2022 14/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
146 000.00.34.H16-220408-0069 08/04/2022 14/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
TRỊNH NGỌC MỪNG
147 000.00.34.H16-220408-0073 08/04/2022 14/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
BÙI TẤN TRÌU
148 000.00.34.H16-220408-0075 08/04/2022 14/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN TRỌNG THÀNH
149 000.00.34.H16-220408-0076 08/04/2022 14/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
LÝ BÁ SÀO
150 000.00.34.H16-220708-0028 08/07/2022 28/07/2022 08/08/2022
Trễ hạn 7 ngày.
HUỲNH HỮU ĐỊNH/ LƯƠNG THỊ THANH THÚY
151 000.00.34.H16-220708-0057 08/07/2022 28/07/2022 08/08/2022
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN NAM/ TRẦN THỊ HOA
152 000.00.34.H16-220309-0002 09/03/2022 30/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN THỊ LÝ
153 000.00.34.H16-220309-0004 09/03/2022 14/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
TRƯƠNG THỊ CÚC
154 000.00.34.H16-220309-0005 09/03/2022 30/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN VĂN VINH/ TRẦN THỊ NGÀ
155 000.00.34.H16-220309-0017 09/03/2022 14/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
NGUYỄN VĂN QUANG/ PHẠM THỊ HƯƠNG
156 000.00.34.H16-220309-0030 09/03/2022 14/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
ĐẶNG THANH QUANG/ PHAN THỊ HOAN
157 000.00.34.H16-220309-0036 09/03/2022 14/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
TRẦN TIẾN CHƯƠNG/LÊ THỊ TUYẾT
158 000.00.34.H16-220309-0037 09/03/2022 14/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
TRẦN THỊ NGÂN HÀ
159 000.00.34.H16-220309-0049 09/03/2022 14/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
HỒ CHÂU RU NY
160 000.00.34.H16-220309-0054 09/03/2022 14/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
Y KHÔN BYĂ
161 000.00.34.H16-220509-0004 09/05/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG MÙI NHỆ
162 000.00.34.H16-220509-0019 09/05/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THỦY/ DƯƠNG THỊ THOA
163 000.00.34.H16-220509-0026 09/05/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH HỮU QUÂN
164 000.00.34.H16-220509-0031 09/05/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ BÍNH
165 000.00.34.H16-220509-0032 09/05/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÂN/ TRẦN THỊ BÌNH
166 000.00.34.H16-220509-0037 09/05/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
HUỲNH VĂN BA/ NGUYỄN THỊ TUYẾT
167 000.00.34.H16-220509-0050 09/05/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG/ PHẠM THỊ THỦY
168 000.00.34.H16-220509-0072 09/05/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN XUÂN THÀNH/ NGUYỄN THỊ BÌNH
169 000.00.34.H16-220509-0078 09/05/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ RIẾP
170 000.00.34.H16-220509-0091 09/05/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN BÁ HIỆP
171 000.00.34.H16-211109-0013 09/11/2021 12/11/2021 18/05/2022
Trễ hạn 133 ngày.
LÊ THỊ VIỆN
172 000.00.34.H16-211109-0014 09/11/2021 12/11/2021 18/05/2022
Trễ hạn 133 ngày.
LÊ ĐÌNH ANH/ ĐINH THỊ NHÀN
173 000.00.34.H16-211109-0021 09/11/2021 12/11/2021 18/05/2022
Trễ hạn 133 ngày.
NGUYỄN KHẮC THUẬN
174 000.00.34.H16-211109-0022 09/11/2021 12/11/2021 18/05/2022
Trễ hạn 133 ngày.
PHÙNG VĂN DƯƠNG/ NGUYỄN THỊ HOÀN
175 000.00.34.H16-211109-0026 09/11/2021 12/11/2021 18/05/2022
Trễ hạn 133 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH
176 000.00.34.H16-211109-0048 09/11/2021 12/11/2021 18/05/2022
Trễ hạn 133 ngày.
HỒ VĂN MƯỜI/ DƯƠNG THỊ TUYẾT
177 000.00.34.H16-211109-0051 09/11/2021 12/11/2021 18/05/2022
Trễ hạn 133 ngày.
NGUYỄN THẾ TRUNG/ NGUYỄN THỊ HOA
178 000.00.34.H16-220110-0028 10/01/2022 24/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN NGỌC THỊNH
179 000.00.34.H16-220210-0002 10/02/2022 03/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
NGUYỄN QUỐC VĨNH
180 000.00.34.H16-220210-0007 10/02/2022 15/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 66 ngày.
NGUYỄN VĂN THIẾT/ LƯU THỊ MAI
181 000.00.34.H16-220210-0014 10/02/2022 15/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 66 ngày.
DƯƠNG MINH CHÍ/ ĐINH THỊ LUYẾN
182 000.00.34.H16-220210-0031 10/02/2022 15/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 66 ngày.
LÊ VĂN QUÝ
183 000.00.34.H16-220210-0039 10/02/2022 15/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 66 ngày.
CAO XUÂN TÁM/ ĐẶNG THỊ HÂN
184 000.00.34.H16-220310-0014 10/03/2022 15/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG/ TRẦN THỊ HƯƠNG
185 000.00.34.H16-220310-0017 10/03/2022 15/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN VĂN NGUYÊN
186 000.00.34.H16-220310-0031 10/03/2022 15/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
MAI VĂN THẾ/ TRẦN THỊ PHÚ
187 000.00.34.H16-220310-0050 10/03/2022 31/03/2022 03/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN TẦM CN VƯƠNG THỊ HUYỀN + ĐKBĐ
188 000.00.34.H16-220310-0054 10/03/2022 15/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
BÙI XUÂN LÂN
189 000.00.34.H16-220310-0058 10/03/2022 15/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
LANG XUÂN TRƯỜNG
190 000.00.34.H16-220510-0019 10/05/2022 13/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH TẤN HIẾN/ ĐÀO THỊ LÝ
191 000.00.34.H16-220510-0022 10/05/2022 13/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ HOÀNG MINH/ NGUYỄN THỊ THANH
192 000.00.34.H16-220510-0034 10/05/2022 13/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TRUNG THIỆN/ NGUYỄN THỊ CHÂU
193 000.00.34.H16-220510-0035 10/05/2022 13/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ KIM HƯƠNG
194 000.00.34.H16-220510-0036 10/05/2022 13/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM HỮU LỘC/ NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG
195 000.00.34.H16-220510-0052 10/05/2022 13/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
Y ĐANG BI YA/ H RÊU DƠNG RĨA
196 000.00.34.H16-220510-0075 10/05/2022 13/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN PHỤ/VŨ THỊ ĐẠM
197 000.00.34.H16-220510-0076 10/05/2022 13/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN HỢP/ VÕ THỊ BÌNH MINH
198 000.00.34.H16-211110-0002 10/11/2021 30/11/2021 08/02/2022
Trễ hạn 50 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC
199 000.00.34.H16-211110-0006 10/11/2021 15/11/2021 18/05/2022
Trễ hạn 132 ngày.
LƯƠNG VĂN KÉO/ LÒ THỊ SON
200 000.00.34.H16-211110-0031 10/11/2021 30/11/2021 08/02/2022
Trễ hạn 50 ngày.
LÊ MINH SƠN
201 000.00.34.H16-220211-0024 11/02/2022 22/02/2022 25/05/2022
Trễ hạn 66 ngày.
TRẦN NGỌC HÙNG/ TRẦN THỊ TIỆP
202 000.00.34.H16-220311-0021 11/03/2022 01/04/2022 03/04/2022
Trễ hạn 0 ngày.
TRƯƠNG CÔNG HOA/ PHẠM VĂN CHƯƠNG
203 000.00.34.H16-220311-0070 11/03/2022 01/04/2022 03/04/2022
Trễ hạn 0 ngày.
VŨ VĂN THIỆP
204 000.00.34.H16-220311-0073 11/03/2022 01/04/2022 03/04/2022
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH/ PHAN THỊ ANH
205 000.00.34.H16-220311-0074 11/03/2022 01/04/2022 03/04/2022
Trễ hạn 0 ngày.
LÊ VĂN THÁI/ VŨ TRUNG NINH
206 000.00.34.H16-220711-0030 11/07/2022 29/07/2022 08/08/2022
Trễ hạn 6 ngày.
LANG VĂN SỬU/ ĐINH THỊ PHƯỢNG
207 000.00.34.H16-220412-0010 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
HOÀNG THỊ LỊCH/ HOÀNG VĂN PHÙ
208 000.00.34.H16-220412-0014 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
ĐẶNG HOÀNG HUẤN
209 000.00.34.H16-220412-0019 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
VÕ VĂN HÙNG/ NGUYỄN THỊ TÂN
210 000.00.34.H16-220412-0020 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
VÕ VĂN HÙNG/ NGUYỄN THỊ VÂN
211 000.00.34.H16-220412-0021 12/04/2022 21/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN HỮU BẢY/ TRẦN THỊ HƯƠNG
212 000.00.34.H16-220412-0023 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH NHÂM/ LÊ THỊ MIỂN
213 000.00.34.H16-220412-0024 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH/ PHẠM THỊ NGA
214 000.00.34.H16-220412-0025 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
ĐINH XUÂN CỬ
215 000.00.34.H16-220412-0030 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
CHÌU THỊ XUÂN
216 000.00.34.H16-220412-0034 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN VĂN LẬP/ NGUYỄN THỊ NĂM
217 000.00.34.H16-220412-0035 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN
218 000.00.34.H16-220412-0039 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
LÊ HỒNG CẢNH/ ĐỖ THỊ HIÊN
219 000.00.34.H16-220412-0053 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
LƯƠNG MINH TUYẾN
220 000.00.34.H16-220412-0060 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN PHÚ KHÁNH/ ĐÀO THỊ VÒNG
221 000.00.34.H16-220412-0064 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
LÂM ĐÌNH KHA/ HUỲNH THỊ TRANG
222 000.00.34.H16-220412-0066 12/04/2022 03/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
ĐỖ VĂN CHUNG/ VI THỊ THU
223 000.00.34.H16-220412-0069 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
SẦM VĂN KHOA
224 000.00.34.H16-220412-0071 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN YÊN HẢI
225 000.00.34.H16-220412-0081 12/04/2022 15/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN THỊ SEN
226 000.00.34.H16-220712-0002 12/07/2022 01/08/2022 08/08/2022
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN THỦY/ DŨ THỊ BA
227 000.00.34.H16-220712-0027 12/07/2022 01/08/2022 08/08/2022
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN TƯ TRUNG/ VÕ THỊ ĐÀO
228 000.00.34.H16-220413-0018 13/04/2022 22/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
PHÙNG CÔNG DUYÊN
229 000.00.34.H16-220413-0021 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
BÙI VĂN CHẤP/ TRẦN THỊ THÀ
230 000.00.34.H16-220413-0028 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
HÀ THỊ MỸ CHIỀU/ ĐỖ MINH TRƯỜNG
231 000.00.34.H16-220413-0040 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
BÙI VÂN GIANG/ ĐỖ THỊ PHẤN
232 000.00.34.H16-220413-0041 13/04/2022 04/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN HOÀI MINH/ LƯƠNG THỊ HẠNH
233 000.00.34.H16-220413-0049 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
TRIỆU THỊ XUÂN
234 000.00.34.H16-220413-0054 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG/ TRẦN THỊ HÒA
235 000.00.34.H16-220413-0055 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
VÕ NGỌC HOA
236 000.00.34.H16-220413-0073 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN HỒNG NAM/ TRẦN THỊ OANH
237 000.00.34.H16-220413-0083 13/04/2022 22/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 22 ngày.
HỒ THỊ LỆ
238 000.00.34.H16-220413-0088 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
CAO VĂN TOÀN/ TRẦN THỊ NHIÊN
239 000.00.34.H16-220413-0092 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
ĐÀO DUY DƯƠNG/ PHẠM THỊ LOAN
240 000.00.34.H16-220413-0095 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN VĂN CHUNG
241 000.00.34.H16-220413-0097 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
TỪ HUY ĐỘ
242 000.00.34.H16-220413-0099 13/04/2022 04/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 13 ngày.
TRẦN VĂN THUẬN
243 000.00.34.H16-220413-0104 13/04/2022 18/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
PHẠM TẤT ĐIỆP
244 000.00.34.H16-220413-0115 13/04/2022 04/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 13 ngày.
HOÀNG TRUNG HIẾU
245 000.00.34.H16-220613-0039 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ THỊ TUYẾT LINH
246 000.00.34.H16-220713-0045 13/07/2022 02/08/2022 08/08/2022
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI VĂN NAM/ VÕ THÁI TRIỀU
247 000.00.34.H16-220214-0004 14/02/2022 23/02/2022 25/05/2022
Trễ hạn 65 ngày.
PHẠM NGỌC TUYNH
248 000.00.34.H16-220214-0010 14/02/2022 17/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 64 ngày.
PHẠM VĂN NHÂN/ NGUYỄN THỊ RĂM
249 000.00.34.H16-220214-0012 14/02/2022 17/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN DANH LỢI
250 000.00.34.H16-220214-0024 14/02/2022 17/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 64 ngày.
CAO XUÂN TÁM/ ĐẶNG THỊ HÂN
251 000.00.34.H16-220214-0025 14/02/2022 17/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 64 ngày.
CAO XUÂN TÁM/ ĐẶNG THỊ HÂN
252 000.00.34.H16-220214-0026 14/02/2022 07/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
TRẦN THỊ THANH HOÀNG
253 000.00.34.H16-220214-0030 14/02/2022 17/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 64 ngày.
TRẦN THỊ THE/ TRẦN VĂN PHÚ
254 000.00.34.H16-220214-0036 14/02/2022 23/02/2022 25/05/2022
Trễ hạn 65 ngày.
TRƯƠNG THỊ KIỂM
255 000.00.34.H16-220214-0038 14/02/2022 17/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 64 ngày.
LÊ VĂN ÁNH
256 000.00.34.H16-220314-0001 14/03/2022 17/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 48 ngày.
ĐINH THỊ NGA
257 000.00.34.H16-220314-0017 14/03/2022 23/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM LOAN
258 000.00.34.H16-220314-0019 14/03/2022 17/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 48 ngày.
NGUYỄN VIẾT TUẤN
259 000.00.34.H16-220314-0053 14/03/2022 23/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 45 ngày.
TRẦN NGỌC DUẬN
260 000.00.34.H16-220314-0063 14/03/2022 17/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 48 ngày.
HỒ VĂN LIÊU
261 000.00.34.H16-220414-0003 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
LƯƠNG VĂN DŨNG/ DOÃN THỊ HIỆP
262 000.00.34.H16-220414-0005 14/04/2022 25/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
LÊ THỊ XUÂN/ PHAN MẬU TÙNG
263 000.00.34.H16-220414-0010 14/04/2022 05/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
HOÀNG XUÂN CÔI/ NGUYỄN THỊ QUẠT
264 000.00.34.H16-220414-0015 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
HOÀNG THỊ HỚI/ HOÀNG QUANG
265 000.00.34.H16-220414-0019 14/04/2022 05/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN NGHỊ/ PHẠM HỒNG TƯƠI
266 000.00.34.H16-220414-0020 14/04/2022 05/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN NGHỊ/ PHẠM HỒNG TƯƠI
267 000.00.34.H16-220414-0028 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
TRẦN VIẾT CƯỜNG/ TRẦN THỊ HẠ
268 000.00.34.H16-220414-0030 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
TRẦN CÔNG NHẤT/ NGUYỄN THỊ DUNG
269 000.00.34.H16-220414-0031 14/04/2022 25/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
TRẦN CÔNG NHẤT/ NGUYỄN THỊ DUNG
270 000.00.34.H16-220414-0036 14/04/2022 25/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
ĐẶNG TÔ GIANG
271 000.00.34.H16-220414-0038 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
TỪ HUY ĐỘ
272 000.00.34.H16-220414-0064 14/04/2022 25/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN THỌ NGỌC/ LƯƠNG THỊ HÀ
273 000.00.34.H16-220414-0066 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN VĂN BÙI/ NGUYỄN THỊ DIỆP
274 000.00.34.H16-220414-0067 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
NGÔ THỊ THẢO/ LÊ TRỌNG AN
275 000.00.34.H16-220414-0068 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
NGÔ SINH
276 000.00.34.H16-220414-0069 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
NGÔ THỊ HIỀN
277 000.00.34.H16-220414-0072 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ TRỌNG TUẤN
278 000.00.34.H16-220414-0076 14/04/2022 12/05/2022 14/06/2022
Trễ hạn 23 ngày.
PHẠM THỊ OANH
279 000.00.34.H16-220414-0080 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN THỊ TƯƠI
280 000.00.34.H16-220414-0082 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
LÒ MINH CÔNG
281 000.00.34.H16-220414-0084 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ THỊ HẢI
282 000.00.34.H16-220414-0094 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN THỊ HOÀI THU
283 000.00.34.H16-220414-0096 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
HÀ THỊ ĐỨC/ LÊ HỮU SINH
284 000.00.34.H16-220414-0105 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ VĂN LÝ/ VŨ THỊ HUYỀN
285 000.00.34.H16-220414-0106 14/04/2022 19/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ VĂN CHUNG
286 000.00.34.H16-220215-0012 15/02/2022 07/03/2022 23/03/2022
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN HOÀI MINH
287 000.00.34.H16-220215-0014 15/02/2022 08/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 54 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÝ/ PHẠM THỊ HIỀN
288 000.00.34.H16-220215-0026 15/02/2022 18/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 63 ngày.
ĐÀO KHẮC QUÁN/ ĐINH THỊ HÀ
289 000.00.34.H16-220215-0046 15/02/2022 24/02/2022 25/05/2022
Trễ hạn 64 ngày.
PHẠM THANH PHƯƠNG /TRƯƠNG THỊ TUYẾT
290 000.00.34.H16-220215-0049 15/02/2022 18/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 63 ngày.
PHẠM TUẤN MẠNH/ ĐINH THỊ HUYỀN
291 000.00.34.H16-220315-0002 15/03/2022 18/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
VI THÀNH SƠN
292 000.00.34.H16-220315-0009 15/03/2022 18/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
VŨ THỊ THU HIỀN
293 000.00.34.H16-220315-0017 15/03/2022 18/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
ĐỖ ĐĂNG KHOA/MAI THỊ QUỲNH CHI
294 000.00.34.H16-220315-0025 15/03/2022 18/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
BÙI VĂN CHUNG
295 000.00.34.H16-220315-0032 15/03/2022 18/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
TRIỆU CHIỀU CHẢN
296 000.00.34.H16-220315-0034 15/03/2022 18/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
TRIỆU MINH TIẾN
297 000.00.34.H16-220315-0040 15/03/2022 18/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
298 000.00.34.H16-220315-0043 15/03/2022 18/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
NGUYỄN VĂN QUYẾN
299 000.00.34.H16-220315-0044 15/03/2022 18/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
TRẦN VĂN QUÝ
300 000.00.34.H16-220315-0049 15/03/2022 24/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 44 ngày.
VŨ VĂN ĐIỀN
301 000.00.34.H16-220315-0052 15/03/2022 18/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
NGUYỄN VĂN CHUNG
302 000.00.34.H16-220315-0070 15/03/2022 18/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 47 ngày.
LÊ THỊ NỤ
303 000.00.34.H16-220315-0073 15/03/2022 29/03/2022 31/05/2022
Trễ hạn 45 ngày.
NGÔ THỊ HÒA
304 000.00.34.H16-220415-0002 15/04/2022 20/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN TẤN ĐOAN/ PHẠM THỊ NGA
305 000.00.34.H16-220415-0049 15/04/2022 20/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
Y NHANH/ H MINH
306 000.00.34.H16-220415-0050 15/04/2022 26/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 20 ngày.
TRẦN QUỐC HÙNG
307 000.00.34.H16-220415-0078 15/04/2022 20/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
PHẠM VĂN VŨ/ TRẦN THANH TUYỀN
308 000.00.34.H16-220415-0094 15/04/2022 20/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
TRẦN VINH/ NGUYỄN THỊ NHẤT
309 000.00.34.H16-220415-0103 15/04/2022 20/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
LÊ VĂN CHÂU/ BÙI THỊ QUẾ
310 000.00.34.H16-220415-0112 15/04/2022 20/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN LỘC THỊNH/ NGUYỄN THỊ KIM THU
311 000.00.34.H16-220415-0113 15/04/2022 06/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN LỘC THỊNH/ NGUYỄN THỊ KIM THU
312 000.00.34.H16-220415-0121 15/04/2022 20/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
TRỊNH ANH TUẤN
313 000.00.34.H16-220715-0011 15/07/2022 04/08/2022 08/08/2022
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ LỆ THỦY
314 000.00.34.H16-220216-0019 16/02/2022 21/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 62 ngày.
LÊ VĂN THIỆN
315 000.00.34.H16-220216-0038 16/02/2022 21/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 62 ngày.
BẾ THỊ HIÊN
316 000.00.34.H16-220216-0073 16/02/2022 09/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 53 ngày.
LÊ THANH TUẤN/ CHU THỊ MINH
317 000.00.34.H16-220216-0076 16/02/2022 25/02/2022 25/05/2022
Trễ hạn 63 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI/ NGUYỄN CÔNG HỌC
318 000.00.34.H16-220316-0030 16/03/2022 21/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
CÙ THỊ MÃO
319 000.00.34.H16-220316-0038 16/03/2022 21/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
ĐẶNG HỒNG NGUYÊN
320 000.00.34.H16-220316-0046 16/03/2022 21/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
LƯƠNG VĂN QUÊ
321 000.00.34.H16-220316-0058 16/03/2022 21/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
LÊ KHẮC ĐIỆP
322 000.00.34.H16-220316-0061 16/03/2022 21/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
VI HỒNG PHI
323 000.00.34.H16-220316-0071 16/03/2022 21/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
HOÀNG HOÀNG HIẾN
324 000.00.34.H16-220316-0076 16/03/2022 21/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
CHU VĂN KỶ
325 000.00.34.H16-220316-0077 16/03/2022 21/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
CHU VĂN KỶ
326 000.00.34.H16-220316-0079 16/03/2022 21/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
PHẠM MINH ĐỨC
327 000.00.34.H16-220316-0080 16/03/2022 06/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 33 ngày.
VÕ THÀNH HỮU DƯƠNG
328 000.00.34.H16-220316-0088 16/03/2022 21/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 42 ngày.
PHAN NGỌC BÍCH
329 000.00.34.H16-211116-0001 16/11/2021 07/12/2021 08/02/2022
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH SINH
330 000.00.34.H16-220217-0002 17/02/2022 10/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 52 ngày.
DƯƠNG VĂN NIÊN/ LÊ THỊ HAI
331 000.00.34.H16-220217-0013 17/02/2022 10/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 52 ngày.
LÒ VĂN SEN/ VI THỊ PHƯỢNG
332 000.00.34.H16-220217-0014 17/02/2022 22/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 61 ngày.
LÒ VĂN SEN
333 000.00.34.H16-220217-0022 17/02/2022 22/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 61 ngày.
LÊ VĂN TỨ
334 000.00.34.H16-220217-0023 17/02/2022 28/02/2022 25/05/2022
Trễ hạn 62 ngày.
Y BLY BYĂ
335 000.00.34.H16-220217-0025 17/02/2022 22/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 61 ngày.
LÊ VĂN CƯƠNG
336 000.00.34.H16-220217-0027 17/02/2022 22/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 61 ngày.
LƯƠNG XUÂN QUẢNG/ LƯƠNG THỊ QUYẾT
337 000.00.34.H16-220217-0050 17/02/2022 22/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 61 ngày.
LÊ ĐÌNH HỒNG
338 000.00.34.H16-220217-0053 17/02/2022 22/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 61 ngày.
PHẠM CHÍ/ NGUYỄN THỊ BÚP
339 000.00.34.H16-220217-0073 17/02/2022 22/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 61 ngày.
LÊ THỊ TUYẾT
340 000.00.34.H16-220217-0086 17/02/2022 22/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 61 ngày.
ĐẶNG THỊ THÚY HOA
341 000.00.34.H16-220217-0087 17/02/2022 22/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 61 ngày.
NGUYỄN HỮU PHƯỚC
342 000.00.34.H16-220317-0018 17/03/2022 22/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 45 ngày.
VŨ ĐỨC HỘI
343 000.00.34.H16-220317-0032 17/03/2022 22/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 45 ngày.
ĐẶNG PHƯƠNG NAM
344 000.00.34.H16-220317-0063 17/03/2022 07/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
NGUYỄN TRUNG TÂM
345 000.00.34.H16-211217-0001 17/12/2021 06/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC
346 000.00.34.H16-220218-0009 18/02/2022 23/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 60 ngày.
VI VĂN THUẦN/ HÀ THỊ THỦY
347 000.00.34.H16-220218-0034 18/02/2022 21/03/2022 03/04/2022
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN THU YẾN
348 000.00.34.H16-220218-0043 18/02/2022 23/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 60 ngày.
LANG THỊ THANH
349 000.00.34.H16-220218-0050 18/02/2022 23/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 60 ngày.
LÊ ĐỨC THẮNG
350 000.00.34.H16-220218-0054 18/02/2022 01/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 61 ngày.
NGUYỄN THANH TÂN
351 000.00.34.H16-220318-0005 18/03/2022 23/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 44 ngày.
NGUYỄN VĂN PHƯỜNG
352 000.00.34.H16-220318-0059 18/03/2022 23/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 44 ngày.
NGUYỄN THẾ THUYẾT
353 000.00.34.H16-220318-0060 18/03/2022 23/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 44 ngày.
NGUYỄN THUẾ THUYẾT
354 000.00.34.H16-220318-0085 18/03/2022 23/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 44 ngày.
NGUYỄN VĂN QUYẾN
355 000.00.34.H16-220318-0096 18/03/2022 23/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 44 ngày.
HOÀNG DUY SÁNG
356 000.00.34.H16-220418-0005 18/04/2022 21/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
Y HOÀN SĂR DƠNG/ H VÂN Ê BAN
357 000.00.34.H16-220418-0015 18/04/2022 21/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ
358 000.00.34.H16-220418-0016 18/04/2022 27/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
LƯU CÔNG KHOẢN/ PHÙNG THỊ YẾN
359 000.00.34.H16-220418-0027 18/04/2022 11/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN VỊNH/ NGUYỄN THỊ THÀ
360 000.00.34.H16-220418-0043 18/04/2022 11/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
PHAN ĐỨC TRỌNG/ NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
361 000.00.34.H16-220418-0055 18/04/2022 21/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
H KAK KMĂN
362 000.00.34.H16-220418-0073 18/04/2022 21/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
ĐẶNG HOÀNG HUẤN
363 000.00.34.H16-220418-0076 18/04/2022 21/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN VĂN YÊN
364 000.00.34.H16-220418-0082 18/04/2022 21/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THÁI LỢI
365 000.00.34.H16-220418-0092 18/04/2022 27/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
PHẠM VĂN UÔNG
366 000.00.34.H16-220418-0093 18/04/2022 27/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
LÊ TRẠC VƯỢNG/ PHẠM THỊ LOAN
367 000.00.34.H16-220418-0094 18/04/2022 21/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN NGỌC QUẾ/ NGUYỄN THỊ TÂN
368 000.00.34.H16-220418-0105 18/04/2022 11/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
ĐẶNG VĂN NHÂM/ TRẦN THỊ CHÂU
369 000.00.34.H16-220419-0023 19/04/2022 12/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 7 ngày.
VÕ QUỐC DŨNG
370 000.00.34.H16-220419-0029 19/04/2022 22/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
Y LƯƠNG/ H NGAI
371 000.00.34.H16-220419-0036 19/04/2022 22/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
HỨA VĂN TỨNG/ TRIỆU THỊ MẾN
372 000.00.34.H16-220419-0039 19/04/2022 22/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN TRUNG TÍNH
373 000.00.34.H16-220419-0043 19/04/2022 22/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
VÕ TÁ LONG/ NGUYỄN THỊ HOÀI
374 000.00.34.H16-220419-0049 19/04/2022 22/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
LÊ ĐÌNH DĨNH/ LÊ THỊ NĂM
375 000.00.34.H16-220419-0056 19/04/2022 22/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
VÕ THỊ CÚC
376 000.00.34.H16-220419-0060 19/04/2022 22/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN AN
377 000.00.34.H16-220419-0065 19/04/2022 12/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 7 ngày.
NGÔ ĐÒAN THANH HẢI
378 000.00.34.H16-220419-0084 19/04/2022 22/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH LĂNG/TRIỆU THỊ PHONG
379 000.00.34.H16-220419-0087 19/04/2022 28/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN THỊ KẾ
380 000.00.34.H16-220419-0088 19/04/2022 28/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THÀNH LUÂN
381 000.00.34.H16-220419-0094 19/04/2022 22/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VƯƠNG
382 000.00.34.H16-220419-0105 19/04/2022 22/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
LÊ THỊ KIM LOAN
383 000.00.34.H16-220519-0033 19/05/2022 27/05/2022 08/06/2022
Trễ hạn 8 ngày.
Y DJƠM BUÔN DĂP
384 000.00.34.H16-220120-0085 20/01/2022 25/01/2022 24/05/2022
Trễ hạn 85 ngày.
CẦM THỊ HẰNG
385 000.00.34.H16-220420-0001 20/04/2022 29/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THANH PHONG
386 000.00.34.H16-220420-0003 20/04/2022 25/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 16 ngày.
PHẠM QUANG TUYÊN
387 000.00.34.H16-220420-0004 20/04/2022 25/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 16 ngày.
PHẠM QUANG TUYÊN
388 000.00.34.H16-220420-0025 20/04/2022 25/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 16 ngày.
TRIỆU QUÝ SƠN/ DƯƠNG THỊ HÀ
389 000.00.34.H16-220420-0035 20/04/2022 25/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 16 ngày.
H RĂNG
390 000.00.34.H16-220420-0045 20/04/2022 25/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN DUY LẠC/ NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN
391 000.00.34.H16-220420-0046 20/04/2022 25/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 16 ngày.
NGÔ VĂN DŨNG/ LÊ THỊ PHƯỚC
392 000.00.34.H16-220420-0047 20/04/2022 25/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 16 ngày.
SẦM MINH CHƯƠNG
393 000.00.34.H16-220420-0080 20/04/2022 25/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ HOÀI THU
394 000.00.34.H16-220420-0084 20/04/2022 25/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 16 ngày.
PHẠM NGỌC ANH
395 000.00.34.H16-220420-0085 20/04/2022 25/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 16 ngày.
PHẠM NGỌC ANH
396 000.00.34.H16-211220-0022 20/12/2021 07/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN NGỌC HOÀNG
397 000.00.34.H16-220221-0005 21/02/2022 24/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 59 ngày.
PHẠM TRUNG THẮNG/ NGUYỄN THỊ VUI
398 000.00.34.H16-220221-0028 21/02/2022 24/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 59 ngày.
NGUYỄN QUANG NGỌC/ NGUYỄN THỊ THÚY
399 000.00.34.H16-220221-0031 21/02/2022 02/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 60 ngày.
LÊ THỊ DUYÊN
400 000.00.34.H16-220221-0034 21/02/2022 14/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 50 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN
401 000.00.34.H16-220221-0035 21/02/2022 24/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 59 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN LÃNH
402 000.00.34.H16-220221-0038 21/02/2022 24/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 59 ngày.
Y BLUL JA
403 000.00.34.H16-220221-0044 21/02/2022 24/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 59 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG/ PHẠM THỊ LUÂN
404 000.00.34.H16-220221-0051 21/02/2022 24/02/2022 25/02/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRIỆU VẦN TỊNH
405 000.00.34.H16-220221-0055 21/02/2022 24/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 59 ngày.
HUỲNH THỊ THÙY LIÊN
406 000.00.34.H16-220221-0056 21/02/2022 24/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 59 ngày.
NGUYỄN VĂN CHUNG
407 000.00.34.H16-220221-0057 21/02/2022 24/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 59 ngày.
NGUYỄN CÔNG TUẤN
408 000.00.34.H16-220221-0063 21/02/2022 24/02/2022 25/02/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TIẾN
409 000.00.34.H16-220221-0065 21/02/2022 24/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 59 ngày.
VI CAO THUẬT
410 000.00.34.H16-220321-0007 21/03/2022 24/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
HOÀNG VĂN QUANG
411 000.00.34.H16-220321-0017 21/03/2022 24/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
LÝ THỊ HƯƠNG
412 000.00.34.H16-220321-0023 21/03/2022 24/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
HOÀNG HỮU MẠNH
413 000.00.34.H16-220321-0024 21/03/2022 24/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
CHOONG VĂN TIẾN
414 000.00.34.H16-220321-0039 21/03/2022 24/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 39 ngày.
PHAN GIA MINH
415 000.00.34.H16-220321-0043 21/03/2022 24/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
NGUYỄN VĂN SÁNG
416 000.00.34.H16-220321-0046 21/03/2022 24/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
TRƯƠNG QUỐC MINH
417 000.00.34.H16-220321-0057 21/03/2022 24/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
NGUYỄN THỊ LÝ
418 000.00.34.H16-220321-0059 21/03/2022 24/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
NGUYỄN VĂN CHUNG
419 000.00.34.H16-220321-0061 21/03/2022 24/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 43 ngày.
ĐINH VĂN HOÀN
420 000.00.34.H16-220421-0013 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
HOÀNG THẾ PHƯỢNG
421 000.00.34.H16-220421-0018 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN ĐÂU
422 000.00.34.H16-220421-0024 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
TRƯƠNG VĂN LONG/ DƯƠNG THỊ LÊ
423 000.00.34.H16-220421-0031 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
DOÃN THANH PHONG
424 000.00.34.H16-220421-0035 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
TRƯƠNG VĂN HIỀN
425 000.00.34.H16-220421-0038 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN VĂN THOAN/ ĐỖ THỊ THÙY
426 000.00.34.H16-220421-0040 21/04/2022 04/05/2022 24/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG BÍNH/ HỒ THỊ GIANG
427 000.00.34.H16-220421-0051 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
VŨ THỊ VÓC
428 000.00.34.H16-220421-0064 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THÀNH TRUNG
429 000.00.34.H16-220421-0080 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
NGÔ VĂN CƯỜNG/ PHẠM THỊ HỒNG
430 000.00.34.H16-220421-0097 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN TAM THẮNG
431 000.00.34.H16-220421-0098 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
VŨ THỊ DẦN
432 000.00.34.H16-220421-0102 21/04/2022 26/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
PHẠM THANH DƯƠNG
433 000.00.34.H16-220222-0026 22/02/2022 22/03/2022 05/04/2022
Trễ hạn 10 ngày.
VŨ HOÀNG HẢI
434 000.00.34.H16-220322-0016 22/03/2022 25/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 42 ngày.
HỒ VĂN GIANG
435 000.00.34.H16-220322-0027 22/03/2022 25/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 42 ngày.
VI VĂN CỨ
436 000.00.34.H16-220322-0039 22/03/2022 25/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 42 ngày.
LƯU VĂN TUÂN
437 000.00.34.H16-220322-0049 22/03/2022 25/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 42 ngày.
VŨ VIẾT HIỂN
438 000.00.34.H16-220322-0069 22/03/2022 25/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 42 ngày.
PHẠM PHÚ VINH
439 000.00.34.H16-220322-0093 22/03/2022 25/03/2022 24/05/2022
Trễ hạn 42 ngày.
VÕ VĂN HÙNG
440 000.00.34.H16-220422-0007 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
ĐỖ THỊ DIỆU
441 000.00.34.H16-220422-0018 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
PHAN VĂN NHẤT/ ĐỖ THÙY TRANG
442 000.00.34.H16-220422-0019 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN HUẤN
443 000.00.34.H16-220422-0020 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
HÀ VĂN ĐÀO/ VI THỊ TÂM
444 000.00.34.H16-220422-0022 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
ĐỖ THỊ HƯỜNG
445 000.00.34.H16-220422-0024 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
PHẠM VĂN ĐÔNG/ LÊ THỊ THỦY
446 000.00.34.H16-220422-0029 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN SỸ HẢI/ LÊ THỊ MINH
447 000.00.34.H16-220422-0031 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
TÀO VĂN HƯNG/ LÊ THỊ LIÊN
448 000.00.34.H16-220422-0033 22/04/2022 17/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN XUÂN TIẾN/ LÊ THỊ HẰNG
449 000.00.34.H16-220422-0034 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
TRẦN HAI
450 000.00.34.H16-220422-0037 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
PHÙNG THỊ LÝ
451 000.00.34.H16-220422-0039 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN THUẬN/ LÂM THỊ THU
452 000.00.34.H16-220422-0041 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN
453 000.00.34.H16-220422-0053 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG/ MAI THỊ THỦY
454 000.00.34.H16-220422-0059 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ VĂN CÁT/ LÊ THỊ NHƯ
455 000.00.34.H16-220422-0062 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
TRƯƠNG MINH TỶ/ TRẦN THỊ ÁI
456 000.00.34.H16-220422-0080 22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 14 ngày.
TÀO VĂN HƯNG
457 000.00.34.H16-211222-0073 22/12/2021 11/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 20 ngày.
TRẦN NGỌC SƠN
458 000.00.34.H16-220223-0006 23/02/2022 28/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
NGUYỄN HỮU CHINH/ TRẦN THỊ HƯƠNG
459 000.00.34.H16-220223-0008 23/02/2022 04/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 58 ngày.
HÀ THỊ TUYẾT/ HÀ XUÂN HÒA
460 000.00.34.H16-220223-0014 23/02/2022 28/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
PHẠM THANH SÂM
461 000.00.34.H16-220223-0016 23/02/2022 28/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
PHẠM QUỐC VĂN/ LƯƠNG THỊ THANH NGA
462 000.00.34.H16-220223-0024 23/02/2022 16/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 48 ngày.
PHAN THỊ THÙY NGÂN
463 000.00.34.H16-220223-0034 23/02/2022 28/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
CHOÓNG VĂN CHUNG
464 000.00.34.H16-220223-0035 23/02/2022 28/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
HÁN DUY DŨNG
465 000.00.34.H16-220223-0039 23/02/2022 28/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
TRẦN VĂN TRINH
466 000.00.34.H16-220223-0054 23/02/2022 28/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
LÊ HOÀNG THÂN
467 000.00.34.H16-220223-0057 23/02/2022 28/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
NGUYỄN CÔNG TUẤN/ TRẦN THỊ MINH
468 000.00.34.H16-220223-0076 23/02/2022 28/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
LÝ ĐỨC HỒNG/ TRƯƠNG THỊ NGỌC HÀ
469 000.00.34.H16-220223-0081 23/02/2022 28/02/2022 18/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
TRẦN DUY HẢO/ NGUYỄN THỊ HƯỜNG
470 000.00.34.H16-220323-0019 23/03/2022 28/03/2022 19/05/2022
Trễ hạn 38 ngày.
TRẦN VĂN LƯỢNG
471 000.00.34.H16-220323-0030 23/03/2022 28/03/2022 19/05/2022
Trễ hạn 38 ngày.
ĐỖ HẢI QUYẾN
472 000.00.34.H16-220323-0032 23/03/2022 13/04/2022 21/04/2022
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN PCTS HUỲNH DUY TUẤN
473 000.00.34.H16-220323-0035 23/03/2022 24/03/2022 25/03/2022
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG VĂN SAO
474 000.00.34.H16-220323-0038 23/03/2022 28/03/2022 19/05/2022
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN ĐỨC DŨNG
475 000.00.34.H16-220323-0049 23/03/2022 28/03/2022 19/05/2022
Trễ hạn 38 ngày.
LÊ THỊ XUÂN
476 000.00.34.H16-220323-0054 23/03/2022 13/04/2022 25/04/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN TRỌNG LỆ CN BÙI VĂN HOÀNG
477 000.00.34.H16-220323-0056 23/03/2022 28/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 37 ngày.
NGUYỄN VĂN CU A
478 000.00.34.H16-220323-0061 23/03/2022 28/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 37 ngày.
ĐỖ CAO XUÂN HÒA
479 000.00.34.H16-220323-0064 23/03/2022 28/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 37 ngày.
TRẦN ĐỨC MINH HOÀNG
480 000.00.34.H16-220124-0042 24/01/2022 09/02/2022 25/05/2022
Trễ hạn 75 ngày.
LÊ HỮU ĐỒNG
481 000.00.34.H16-220224-0005 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
LÊ NGUYỄN NGỌC THẮNG
482 000.00.34.H16-220224-0007 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
PHẠM DUY HIỀN
483 000.00.34.H16-220224-0015 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
NGUYỄN THỊ HOAN
484 000.00.34.H16-220224-0017 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
VŨ MẠNH HÀ/ HỒ THỊ TRÀ MY
485 000.00.34.H16-220224-0022 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
NGUYỄN VĂN RUẬT
486 000.00.34.H16-220224-0027 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
TRẦN VĂN CHUNG
487 000.00.34.H16-220224-0030 24/02/2022 16/03/2022 23/03/2022
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN TRUNG TÂM
488 000.00.34.H16-220224-0031 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
NGUYỄN VĂN HÓA
489 000.00.34.H16-220224-0033 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
ĐOÀN NUÔI
490 000.00.34.H16-220224-0048 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
NGUYỄN HỮU CẢNH/ NGUYỄN THỊ THÚY
491 000.00.34.H16-220224-0064 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
PHẠM QUỐC THANH/ TRẦN THỊ DUYÊN
492 000.00.34.H16-220224-0072 24/02/2022 07/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 57 ngày.
NGUYỄN HOÀI MINH
493 000.00.34.H16-220224-0076 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
NGUYỄN VĂN LỢI
494 000.00.34.H16-220224-0080 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
HOÀNG VĂN HÀO/ BÙI THỊ OANH
495 000.00.34.H16-220224-0084 24/02/2022 01/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 56 ngày.
NGUYỄN THỊ SOA/ LÊ ĐÌNH QUYẾT
496 000.00.34.H16-220324-0001 24/03/2022 29/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN BÁ HUY QUANG
497 000.00.34.H16-220324-0009 24/03/2022 29/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 36 ngày.
DƯ ĐÌNH TÚ/ TRẦN THỊ LÀI
498 000.00.34.H16-220324-0018 24/03/2022 29/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 36 ngày.
LÊ THỊ TÚ
499 000.00.34.H16-220324-0023 24/03/2022 14/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
HÀ VĂN THÌN/ NGÂN THỊ XINH
500 000.00.34.H16-220324-0026 24/03/2022 29/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 36 ngày.
ĐẶNG THỊ NỮ
501 000.00.34.H16-220324-0030 24/03/2022 29/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 36 ngày.
ĐẶNG THỊ PHƯỢNG
502 000.00.34.H16-220324-0034 24/03/2022 29/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 36 ngày.
ĐỖ THỊ THANH
503 000.00.34.H16-220324-0037 24/03/2022 29/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 36 ngày.
LÊ THANH TÙNG
504 000.00.34.H16-220324-0055 24/03/2022 14/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
ĐỖ VĂN HIẾU/ VŨ THỊ NGỌC
505 000.00.34.H16-220324-0068 24/03/2022 14/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN DUY LỰC
506 000.00.34.H16-220324-0074 24/03/2022 14/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
TRIỆU VĂN BẰNG
507 000.00.34.H16-220324-0075 24/03/2022 29/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 36 ngày.
NINH CÔNG LUẬN/ ĐẶNG THỊ NGỌC DUNG
508 000.00.34.H16-220324-0081 24/03/2022 29/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 36 ngày.
VƯƠNG ĐÌNH LONG/ TRẦN THỊ HỒNG
509 000.00.34.H16-220323-0017 24/03/2022 14/04/2022 25/04/2022
Trễ hạn 7 ngày.
Y LON CN TRẦN VĂN HẬU
510 000.00.34.H16-220225-0002 25/02/2022 02/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
ĐẶNG TRUNG TOÀN
511 000.00.34.H16-220225-0014 25/02/2022 02/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
NGUYỄN VĂN TẠO
512 000.00.34.H16-220225-0017 25/02/2022 02/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
PHẠM ĐỨC LAN/ NGUYỄN THỊ CÚC
513 000.00.34.H16-220225-0025 25/02/2022 02/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
HOÀNG ĐÌNH THÀNH/ NGUYỄN THỊ HƯỜNG
514 000.00.34.H16-220225-0027 25/02/2022 02/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
LÊ VĂN GIÁP
515 000.00.34.H16-220225-0033 25/02/2022 02/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
ĐẶNG VĂN MINH
516 000.00.34.H16-220225-0040 25/02/2022 18/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 46 ngày.
LÒ VĂN SEN
517 000.00.34.H16-220225-0041 25/02/2022 02/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
TRẦN NGỌC DŨNG
518 000.00.34.H16-220225-0045 25/02/2022 02/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
TRẦN VĂN THỤ
519 000.00.34.H16-220225-0053 25/02/2022 02/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
HOÀNG VĂN HÀO
520 000.00.34.H16-220225-0058 25/02/2022 17/03/2022 23/03/2022
Trễ hạn 4 ngày.
Y CHAM KNIA
521 000.00.34.H16-220325-0009 25/03/2022 30/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
CAO VĂN TOÀN
522 000.00.34.H16-220325-0015 25/03/2022 30/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
LƯƠNG XUÂN HUỲNH
523 000.00.34.H16-220325-0027 25/03/2022 30/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
NGÔ VĂN NAM
524 000.00.34.H16-220325-0040 25/03/2022 30/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
BÙI ĐỨC LỢI/ NGUYỄN THỊ ÁI
525 000.00.34.H16-220325-0041 25/03/2022 30/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
BẠCH ĐÌNH QUẢNG
526 000.00.34.H16-220325-0048 25/03/2022 30/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
PHẠM VĂN NỘI
527 000.00.34.H16-220325-0052 25/03/2022 30/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
TRỊNH VĂN THANH/ LÊ THỊ GẤM
528 000.00.34.H16-220325-0054 25/03/2022 30/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
VÕ VĂN VINH
529 000.00.34.H16-220325-0055 25/03/2022 30/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN VĂN HIẾU
530 000.00.34.H16-220325-0058 25/03/2022 30/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN NGỌC TIẾN
531 000.00.34.H16-220325-0065 25/03/2022 30/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
TRẦN VĂN PHÚ
532 000.00.34.H16-220425-0007 25/04/2022 28/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 13 ngày.
ĐÀM VĂN THÀNH/ NGUYỄN THỊ SEN
533 000.00.34.H16-220425-0011 25/04/2022 28/04/2022 17/05/2022
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN VĂN TƯỞNG/ HOÀNG THỊ HỒNG
534 000.00.34.H16-220425-0013 25/04/2022 28/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
VƯƠNG HỒNG THÁI/ PHÙNG THỊ OANH
535 000.00.34.H16-220425-0017 25/04/2022 28/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
TRƯƠNG VĂN PHAI/ VƯƠNG THỊ TÁN
536 000.00.34.H16-220425-0022 25/04/2022 28/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN THIỂU/ TRẦN THỊ HÒE
537 000.00.34.H16-220425-0027 25/04/2022 18/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
TRỊNH THỊ ĐAN
538 000.00.34.H16-220425-0034 25/04/2022 28/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
TRƯƠNG QUANG THANH
539 000.00.34.H16-220425-0037 25/04/2022 06/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
540 000.00.34.H16-220425-0039 25/04/2022 28/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
HOÀNG TRUNG HIẾU/ NGUYỄN THỊ HƯƠNG
541 000.00.34.H16-220425-0049 25/04/2022 18/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM CAO GIÁP
542 000.00.34.H16-220425-0051 25/04/2022 28/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN BÁ PHỤC/ TRẦN THỊ LOAN
543 000.00.34.H16-220425-0052 25/04/2022 28/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH/ TRƯƠNG THỊ MỸ PHƯỢNG
544 000.00.34.H16-220425-0058 25/04/2022 28/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
HÀ THỊ ĐỨC/ LÊ HỮU SINH
545 000.00.34.H16-220425-0080 25/04/2022 28/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN NGHI/ TRẦN THỊ TUYẾT
546 000.00.34.H16-220425-0092 25/04/2022 28/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN PHÚC
547 000.00.34.H16-220425-0093 25/04/2022 28/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 12 ngày.
ĐOÀN TÙNG NGỌC/ VÕ THỊ HÒA
548 000.00.34.H16-220425-0095 25/04/2022 06/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẶNG BÁ TRƯỜNG/ LÊ THỊ LÀNH
549 000.00.34.H16-220126-0059 26/01/2022 23/02/2022 08/06/2022
Trễ hạn 75 ngày.
NGUYỄN XUÂN LUYẾN/ ĐẶNG THỊ HIỀN
550 000.00.34.H16-220426-0001 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN NGỌC CHÂU
551 000.00.34.H16-220426-0003 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN THỊ KIM
552 000.00.34.H16-220426-0014 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN GIA CHUYÊN/ PHẠM THỊ MÙI
553 000.00.34.H16-220426-0015 26/04/2022 27/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
LANG VĂN XĂNG/ NGUYỄN THỊ QUẾ
554 000.00.34.H16-220426-0023 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ HỒNG QUANG/ TRẦN THỊ LIỄU
555 000.00.34.H16-220426-0024 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỖ VĂN ĐƯỜNG
556 000.00.34.H16-220426-0030 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN XUÂN LỢI/ NGUYỄN THỊ TRẦM
557 000.00.34.H16-220426-0037 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
HỒ VỘI/ TRẦN THỊ TIÊN
558 000.00.34.H16-220426-0047 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
PHẠM VĂN TRÌNH
559 000.00.34.H16-220426-0048 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGÔ VĂN THẮNG/ THÁI THỊ NHÀN
560 000.00.34.H16-220426-0049 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGÔ VĂN THẮNG/ THÁI THỊ NHÀN
561 000.00.34.H16-220426-0051 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN VƯƠNG
562 000.00.34.H16-220426-0052 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
PHAN BÌNH TÂM
563 000.00.34.H16-220426-0057 26/04/2022 19/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO XUÂN QUYẾT/ NGUYỄN THỊ DUNG
564 000.00.34.H16-220426-0061 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
565 000.00.34.H16-220426-0065 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN DUY HẢI/ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
566 000.00.34.H16-220426-0072 26/04/2022 19/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN THẮNG
567 000.00.34.H16-220426-0078 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
HÀ ĐỨC TOẢN/ HÀ THỊ CHÍNH
568 000.00.34.H16-220426-0085 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN TOÀN/ HOÀNG THỊ MÙI
569 000.00.34.H16-220426-0087 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
HOÀNG VĂN THANH/ PHẠM THỊ TƯƠI
570 000.00.34.H16-220426-0090 26/04/2022 09/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ HỒNG SƠN/ ĐỖ THỊ SƠN
571 000.00.34.H16-220426-0094 26/04/2022 29/04/2022 16/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
TRIỆU PHỤ TRÌNH/ TRIỆU MÙI MÁN
572 000.00.34.H16-220526-0070 26/05/2022 31/05/2022 01/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
DOÃN THỊ THƯ
573 000.00.34.H16-220526-0077 26/05/2022 31/05/2022 01/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN GIA CÁCH /NGÔ THỊ HUỆ
574 000.00.34.H16-220427-0016 27/04/2022 04/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ THỊ THU HIỀN
575 000.00.34.H16-220427-0023 27/04/2022 04/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM NGỌC TUYNH
576 000.00.34.H16-220427-0051 27/04/2022 04/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN THO/ NGUYỄN THỊ HẢO
577 000.00.34.H16-220427-0052 27/04/2022 10/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 5 ngày.
Y TIÊNG BUÔN JÔK/ H LAN
578 000.00.34.H16-220427-0085 27/04/2022 04/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG
579 000.00.34.H16-220427-0089 27/04/2022 04/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
H LUÔN ĐIĂR
580 000.00.34.H16-220427-0107 27/04/2022 04/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM THỊ KHỞI
581 000.00.34.H16-220727-0011 27/07/2022 05/08/2022 08/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN TÔN/ NGUYỄN THỊ KIM
582 000.00.34.H16-220727-0028 27/07/2022 05/08/2022 08/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ MINH DŨNG/ LÝ THỊ NGÂN
583 000.00.34.H16-220727-0034 27/07/2022 05/08/2022 08/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRIỆU MÙI PHAM/ LÝ VẦN KINH
584 000.00.34.H16-220727-0036 27/07/2022 05/08/2022 08/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TÔ VĂN LONG/ NGUYỄN THỊ HUẤN
585 000.00.34.H16-220228-0015 28/02/2022 09/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
LƯU VĂN THƯƠNG
586 000.00.34.H16-220228-0017 28/02/2022 03/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 54 ngày.
VƯƠNG VĂN HƯỚNG
587 000.00.34.H16-220228-0026 28/02/2022 03/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 54 ngày.
PHẠM VĂN ĐỨC
588 000.00.34.H16-220228-0049 28/02/2022 21/03/2022 23/05/2022
Trễ hạn 45 ngày.
LÂM VĂN DŨNG/ HÀ THỊ THỦY
589 000.00.34.H16-220228-0074 28/02/2022 03/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 54 ngày.
LÝ THẠCH CƯƠNG
590 000.00.34.H16-220228-0082 28/02/2022 09/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
BÙI THỊ KIM VINH
591 000.00.34.H16-220328-0003 28/03/2022 31/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 34 ngày.
HÀ VĂN THÌN/ NGÂN THỊ XINH
592 000.00.34.H16-220328-0022 28/03/2022 31/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 34 ngày.
TRƯƠNG QUỐC MINH
593 000.00.34.H16-220328-0027 28/03/2022 31/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 34 ngày.
TRẦN VĂN NAM/ NGUYỄN THỊ MẢNG
594 000.00.34.H16-220328-0028 28/03/2022 31/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 34 ngày.
LÊ VĂN GIẢNG
595 000.00.34.H16-220328-0032 28/03/2022 31/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 34 ngày.
PHAN THỊ DUNG
596 000.00.34.H16-220328-0038 28/03/2022 31/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 34 ngày.
LÊ TĂNG VƯƠNG
597 000.00.34.H16-220328-0040 28/03/2022 31/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 34 ngày.
LƯƠNG VĂN SAO
598 000.00.34.H16-220328-0062 28/03/2022 31/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 34 ngày.
NGUYỄN VĂN QUYẾT/ BÙI THỊ NHIÊN
599 000.00.34.H16-220328-0084 28/03/2022 31/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 34 ngày.
BÙI VĂN HÙNG/ NGUYỄN THỊ NHƯ
600 000.00.34.H16-220328-0089 28/03/2022 31/03/2022 18/05/2022
Trễ hạn 34 ngày.
VŨ THÀNH NAM
601 000.00.34.H16-220428-0010 28/04/2022 05/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HẠNH/ TRẦN THỊ QUỲNH
602 000.00.34.H16-220428-0052 28/04/2022 11/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ THƠ
603 000.00.34.H16-220428-0083 28/04/2022 23/05/2022 07/06/2022
Trễ hạn 11 ngày.
VÕ VĂN PHƯƠNG CN PHẠM VĂN THÀNH
604 000.00.34.H16-220428-0087 28/04/2022 11/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG CHỨC
605 000.00.34.H16-220329-0015 29/03/2022 01/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 33 ngày.
ĐOÀN VĂN HIỀN/ TẠ THỊ TIN
606 000.00.34.H16-220329-0018 29/03/2022 01/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 33 ngày.
H NGÔNG
607 000.00.34.H16-220329-0026 29/03/2022 01/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG
608 000.00.34.H16-220329-0029 29/03/2022 01/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN VĂN LỢI
609 000.00.34.H16-220329-0030 29/03/2022 01/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 33 ngày.
HOÀNG VĂN SÁU
610 000.00.34.H16-220329-0039 29/03/2022 19/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN ĐỨC MINH/ HUỲNH THỊ HUỆ
611 000.00.34.H16-220329-0040 29/03/2022 19/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
VI THỊ THANH
612 000.00.34.H16-220329-0048 29/03/2022 19/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN KHẮC HIỂN
613 000.00.34.H16-220329-0049 29/03/2022 07/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 33 ngày.
ĐẶNG VĂN GIỚI
614 000.00.34.H16-220329-0057 29/03/2022 19/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN THỊ LÝ
615 000.00.34.H16-220429-0005 29/04/2022 12/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ NGỌC SIN/ LÊ THỊ THE
616 000.00.34.H16-220429-0012 29/04/2022 06/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN ANH/ ĐINH THỊ TUYẾT
617 000.00.34.H16-220429-0015 29/04/2022 06/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN ĐỨC
618 000.00.34.H16-220429-0022 29/04/2022 06/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 6 ngày.
HUỲNH THỊ TUYẾT
619 000.00.34.H16-220429-0025 29/04/2022 06/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN HỮU ĐÀNG/ BÙI THỊ MỸ HẠNH
620 000.00.34.H16-220429-0027 29/04/2022 06/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 6 ngày.
HÀ VĂN THẮNG/ VI THỊ CHON
621 000.00.34.H16-220429-0029 29/04/2022 12/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN GIỎI
622 000.00.34.H16-220429-0040 29/04/2022 12/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ LIỄU/ PHẠM VĂN QUẨN
623 000.00.34.H16-220429-0044 29/04/2022 06/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 6 ngày.
HỒ VĂN LIA/ TRẦN THỊ TÀI
624 000.00.34.H16-220429-0056 29/04/2022 06/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN PHÚC
625 000.00.34.H16-220330-0003 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
VŨ NGUYÊN THOÁI
626 000.00.34.H16-220330-0017 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
NGUYỄN VĂN THAY
627 000.00.34.H16-220330-0024 30/03/2022 20/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 23 ngày.
BIỆN VĂN QUẢNG/ NGUYỄN THỊ NGUYỆT
628 000.00.34.H16-220330-0031 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
VŨ VĂN CHỈNH
629 000.00.34.H16-220330-0032 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
BÙI TIẾN CƯỜNG
630 000.00.34.H16-220330-0033 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
PHẠM BẠN
631 000.00.34.H16-220330-0034 30/03/2022 08/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
ĐỖ VĂN QUYẾT/ PHAN THỊ THỦY
632 000.00.34.H16-220330-0035 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
PHÙNG VĂN SINH/ VƯƠNG THỊ THỊNH
633 000.00.34.H16-220330-0044 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
ĐÀM THỊ THÙY/ BÙI THÁI TÂM
634 000.00.34.H16-220330-0049 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
NGUYỄN TIẾN NGỌC
635 000.00.34.H16-220330-0050 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
ĐOÀN NGỌC HÙNG
636 000.00.34.H16-220330-0069 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
ĐÀO TIẾN DŨNG/ ĐOÀN THỊ KIM TUYẾT
637 000.00.34.H16-220330-0074 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
TRẦN VĂN THƯ
638 000.00.34.H16-220330-0078 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
PHẠM VĂN ĐẠO/ TRẦN THỊ NGÁT
639 000.00.34.H16-220330-0084 30/03/2022 04/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 32 ngày.
ĐÀON THÁI DONG/NGUYỄN THỊ LÀ
640 000.00.34.H16-220330-0092 30/03/2022 20/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 23 ngày.
TRẦN XUÂN BẢNG/ LÊ THỊ HIỀN
641 000.00.34.H16-220330-0094 30/03/2022 20/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN TIẾN LÂM
642 000.00.34.H16-220331-0035 31/03/2022 05/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 31 ngày.
NGUYỄN VĂN QUYẾT
643 000.00.34.H16-220331-0038 31/03/2022 05/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 31 ngày.
TRẦN HỒNG THANH
644 000.00.34.H16-220331-0043 31/03/2022 05/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 31 ngày.
PHẠM VĂN HÙNG
645 000.00.34.H16-220331-0062 31/03/2022 11/04/2022 24/05/2022
Trễ hạn 31 ngày.
VŨ MẠNH HÀ
646 000.00.34.H16-220331-0074 31/03/2022 11/04/2022 20/05/2022
Trễ hạn 29 ngày.
TRƯƠNG QUỐC MINH
647 000.00.34.H16-220331-0083 31/03/2022 05/04/2022 18/05/2022
Trễ hạn 31 ngày.
PHAN VĂN NINH/VŨ THỊ THÚY
648 000.25.34.H16-220705-0001 05/07/2022 09/08/2022 16/08/2022
Trễ hạn 5 ngày.
TRAAND THỊ NĂM
649 000.25.34.H16-210701-0006 01/07/2021 27/07/2021 30/05/2022
Trễ hạn 218 ngày.
TRẦN MÊNH CN NGUYỄN VĂN PHÚC
650 000.25.34.H16-210701-0007 01/07/2021 27/07/2021 30/05/2022
Trễ hạn 218 ngày.
ĐẶNG THỊ LỰC TC NGUYỄN VĂN SANG
651 000.25.34.H16-220104-0001 04/01/2022 28/01/2022 07/06/2022
Trễ hạn 92 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐƯỢC CN TRẦN QUANG TRƯỞNG
652 000.25.34.H16-220105-0002 05/01/2022 07/02/2022 30/05/2022
Trễ hạn 80 ngày.
NGUYỄN VIẾT LỘC CN TRẦN THANH PHONG
653 000.25.34.H16-210705-0005 05/07/2021 29/07/2021 30/05/2022
Trễ hạn 216 ngày.
BÙI THỊ THU CN GIÀNG A KHÌAO
654 000.25.34.H16-220315-0004 15/03/2022 08/04/2022 30/05/2022
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN CHÍ LINH CN GIÀNG A QUẠ
655 000.25.34.H16-211115-0013 15/11/2021 10/12/2021 30/05/2022
Trễ hạn 121 ngày.
TRƯƠNG QUỐC DŨNG/HUỲNH THỊ THU HÀ
656 000.25.34.H16-220121-0002 21/01/2022 23/02/2022 30/05/2022
Trễ hạn 68 ngày.
NGUYỄN VIẾT LỘC CN TRẦN THANH PHONG
657 000.25.34.H16-211122-0001 22/11/2021 17/12/2021 30/05/2022
Trễ hạn 116 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐƯỢC CN TRẦN QUANG TRƯỞNG
658 000.25.34.H16-211224-0001 24/12/2021 19/01/2022 07/06/2022
Trễ hạn 99 ngày.
VÕ VĂN LÊN CHUYỂN NHƯỢNG/TẶNG CHO TRẦN QUANG/VÕ VĂN BI/BÙI THANH THANH
659 000.30.34.H16-220816-0006 16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
Y TAM
660 000.30.34.H16-220301-0002 01/03/2022 15/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN NGỌC TOÀN
661 000.30.34.H16-220301-0004 01/03/2022 15/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 51 ngày.
HUỲNH VĂN CƯỜNG
662 000.30.34.H16-220302-0001 02/03/2022 16/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 50 ngày.
Y - KRAI B NIÊ SIÊNG
663 000.30.34.H16-220303-0001 03/03/2022 29/03/2022 26/05/2022
Trễ hạn 42 ngày.
LÊ HẢI BÌNH
664 000.30.34.H16-220104-0001 04/01/2022 27/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI
665 000.30.34.H16-220504-0006 04/05/2022 18/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN TỴ
666 000.30.34.H16-210908-0002 08/09/2021 10/11/2021 05/05/2022
Trễ hạn 126 ngày.
Y - TUYN
667 000.30.34.H16-220412-0002 12/04/2022 13/04/2022 15/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
H MÊ
668 000.30.34.H16-220214-0001 14/02/2022 04/04/2022 06/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THANH BÌNH
669 000.30.34.H16-220215-0001 15/02/2022 16/02/2022 18/02/2022
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN DÍNH
670 000.30.34.H16-220215-0005 15/02/2022 17/02/2022 18/02/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HỨA VĂN QUYẾT
671 000.30.34.H16-220215-0006 15/02/2022 17/02/2022 18/02/2022
Trễ hạn 1 ngày.
Y DAK BRUNG
672 000.30.34.H16-220415-0001 15/04/2022 29/04/2022 25/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THỊ HẢI
673 000.30.34.H16-220317-0003 17/03/2022 31/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 39 ngày.
LỮ VĂN TOÁN
674 000.30.34.H16-211217-0003 17/12/2021 11/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 20 ngày.
PHẠM THỊ NGA
675 000.30.34.H16-220420-0004 20/04/2022 17/05/2022 19/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN MẠNH
676 000.30.34.H16-220321-0002 21/03/2022 04/04/2022 25/05/2022
Trễ hạn 37 ngày.
Y TUĂN H LÕNG
677 000.30.34.H16-220422-0004 22/04/2022 10/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ XUÂN TIẾN
678 000.30.34.H16-220426-0006 26/04/2022 12/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 9 ngày.
ĐẶNG THỊ LOAN
679 000.30.34.H16-220526-0002 26/05/2022 27/05/2022 30/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN PHÚ
680 000.30.34.H16-220628-0003 28/06/2022 01/07/2022 04/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN MINH TUẤN
681 000.30.34.H16-220429-0002 29/04/2022 17/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 6 ngày.
ĐỖ THỊ XE
682 000.30.34.H16-211229-0007 29/12/2021 16/02/2022 30/05/2022
Trễ hạn 73 ngày.
LÊ ĐÌNH DŨNG
683 000.24.34.H16-220105-0001 05/01/2022 07/02/2022 25/05/2022
Trễ hạn 77 ngày.
NGUYỄN ĐẶNG THÔNG
684 000.31.34.H16-220420-0006 20/04/2022 06/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 13 ngày.
ĐỖ QUỐC TOẢN
685 000.31.34.H16-220331-0003 31/03/2022 26/04/2022 20/05/2022
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN XUÂN HOÀNG
686 000.31.34.H16-220311-0002 11/03/2022 15/03/2022 24/03/2022
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ VUI
687 000.31.34.H16-220413-0004 13/04/2022 15/04/2022 18/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ MÙI CHẴN
688 000.31.34.H16-220426-0001 26/04/2022 12/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 9 ngày.
BẾ THỊ HIÊN
689 000.23.34.H16-220504-0006 04/05/2022 18/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 5 ngày.
VÕ SƠN DỤNG
690 000.23.34.H16-220706-0001 06/07/2022 10/08/2022 16/08/2022
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ BÃNH
691 000.23.34.H16-220428-0001 28/04/2022 16/05/2022 18/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG THIÊN
692 000.23.34.H16-220601-0001 01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN HẦU
693 000.23.34.H16-220105-0004 05/01/2022 06/01/2022 07/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN NGHỊ
694 000.23.34.H16-220705-0004 05/07/2022 06/07/2022 07/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN CỰC
695 000.23.34.H16-220610-0001 10/06/2022 13/06/2022 14/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THỊ THU HÀ
696 000.23.34.H16-220610-0002 10/06/2022 13/06/2022 14/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
DANH MINH TRUYỀN
697 000.23.34.H16-220511-0001 11/05/2022 16/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG
698 000.23.34.H16-220112-0001 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TUẤN KIỆT
699 000.23.34.H16-220112-0002 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TUẤN KIỆT
700 000.23.34.H16-220112-0003 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN THÀNH
701 000.23.34.H16-220112-0005 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN THÀNH
702 000.23.34.H16-220512-0001 12/05/2022 16/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TOÀN CN BÌNH
703 000.23.34.H16-220512-0002 12/05/2022 13/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
LÝ VĂN BÌNH KS PHONG
704 000.23.34.H16-220512-0003 12/05/2022 16/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM ĐỨC PHONG TC LƯỢM
705 000.23.34.H16-220512-0004 12/05/2022 16/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN DŨNG
706 000.23.34.H16-220615-0001 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THANH NGUYÊN
707 000.23.34.H16-220715-0002 15/07/2022 18/07/2022 19/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HỜ A Y
708 000.23.34.H16-220715-0003 15/07/2022 18/07/2022 19/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
THÀO SEO DUNG
709 000.23.34.H16-220117-0002 17/01/2022 17/01/2022 19/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ THỊ TƯỜNG VI
710 000.23.34.H16-220317-0002 17/03/2022 18/03/2022 21/03/2022
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG A KHIÀO
711 000.23.34.H16-220621-0005 21/06/2022 24/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DANH LỢI
712 000.23.34.H16-220621-0006 21/06/2022 24/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CHANG THỊ DÂU
713 000.23.34.H16-220621-0007 21/06/2022 22/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NÔNG THỊ TƯ
714 000.23.34.H16-220622-0001 22/06/2022 24/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐỨC NGHĨA TC NGỌC
715 000.23.34.H16-220726-0001 26/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
THÁI VĂN THÔNG
716 000.23.34.H16-220729-0001 29/07/2022 01/08/2022 02/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH NGỌC LỢI
717 000.23.34.H16-220331-0004 31/03/2022 01/04/2022 13/04/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN HOÀNG THẮNG
718 000.23.34.H16-220331-0005 31/03/2022 04/04/2022 13/04/2022
Trễ hạn 7 ngày.
HỒ TRỌNG NGUYÊN
719 000.23.34.H16-211231-0001 31/12/2021 03/01/2022 05/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
CÙ THỊ XUÂN HƯƠNG
720 000.22.34.H16-220705-0001 05/07/2022 03/08/2022 16/08/2022
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN BẰNG
721 000.22.34.H16-220427-0003 27/04/2022 13/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
TRƯƠNG VĂN NHẤT; BÙI THỊ MỸ NHẬT
722 000.21.34.H16-220228-0001 28/02/2022 24/03/2022 16/06/2022
Trễ hạn 60 ngày.
PHẠM THỊ VINH
723 000.21.34.H16-211229-0002 29/12/2021 24/01/2022 30/05/2022
Trễ hạn 90 ngày.
MAI VĂN SƠN
724 000.27.34.H16-220309-0017 09/03/2022 11/03/2022 16/03/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ TƯỞNG
725 000.27.34.H16-220616-0003 16/06/2022 12/07/2022 08/08/2022
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN TIẾN ĐẠT
726 000.27.34.H16-220616-0006 16/06/2022 30/06/2022 01/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
LỤC VĂN KHOAY
727 000.27.34.H16-220217-0008 17/02/2022 03/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 59 ngày.
VŨ VĂN DOANH
728 000.27.34.H16-220720-0005 20/07/2022 21/07/2022 25/07/2022
Trễ hạn 2 ngày.
LANG VĂN THÀNH
729 000.27.34.H16-220323-0007 23/03/2022 06/04/2022 25/05/2022
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN VĂN MỊNH
730 000.27.34.H16-211027-0002 27/10/2021 14/12/2021 26/05/2022
Trễ hạn 117 ngày.
LÊ VĂN HIỆP
731 000.28.34.H16-220303-0003 03/03/2022 17/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 49 ngày.
TRẦN VĂN ÁNH/ TRẦN THỊ MỞ
732 000.28.34.H16-220705-0001 05/07/2022 06/07/2022 08/07/2022
Trễ hạn 2 ngày.
Y KHUÂN
733 000.28.34.H16-220316-0001 16/03/2022 30/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 40 ngày.
LÊ HỮU VĂN/LỮ THỊ NGUYỆT
734 000.28.34.H16-220316-0004 16/03/2022 30/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 40 ngày.
TRẦN XUÂN HỒNG/NGUYỄN THỊ THƠM
735 000.28.34.H16-211116-0003 16/11/2021 13/12/2021 31/05/2022
Trễ hạn 121 ngày.
HOÀNG NGỌC HIỆP/NGUYỄN THỊ DUNG
736 000.28.34.H16-220118-0001 18/01/2022 20/01/2022 24/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HẰNG
737 000.28.34.H16-220118-0002 18/01/2022 20/01/2022 24/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG VĂN TÝ
738 000.28.34.H16-220224-0002 24/02/2022 10/03/2022 25/05/2022
Trễ hạn 54 ngày.
DƯ ĐÌNH TÚ/TRẦN THỊ LÀI
739 000.28.34.H16-210324-0004 24/03/2021 26/03/2021 24/01/2022
Trễ hạn 214 ngày.
TRẦN VĂN PHÚ
740 000.28.34.H16-220324-0002 24/03/2022 07/04/2022 25/05/2022
Trễ hạn 34 ngày.
ĐẶNG VĂN HỒNG/NGUYỄN THỊ HỒNG
741 000.20.34.H16-220303-0008 03/03/2022 07/03/2022 09/03/2022
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ THỊ THU HUYỀN
742 000.20.34.H16-220404-0007 04/04/2022 18/04/2022 25/05/2022
Trễ hạn 27 ngày.
LÊ ĐÌNH NHÂN
743 000.20.34.H16-220307-0001 07/03/2022 31/03/2022 13/04/2022
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM ĐÌNH THÁM CN NGUYỄN ĐỨC PHONG
744 000.20.34.H16-220307-0002 07/03/2022 31/03/2022 13/04/2022
Trễ hạn 9 ngày.
Y KHƯƠI CN CHO HỒ TRỌNG LỢI
745 000.20.34.H16-220309-0011 09/03/2022 04/04/2022 13/04/2022
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN QUYẾT CN TRẦN DUY LINH
746 000.20.34.H16-220309-0012 09/03/2022 04/04/2022 13/04/2022
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYÊN VĂN QUYẾT CN NGUYỄN MẠNH TOÀN
747 000.20.34.H16-220310-0017 10/03/2022 05/04/2022 13/04/2022
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN ANH TUẤN CN NGUYỄNVĂN LỢI
748 000.20.34.H16-220310-0018 10/03/2022 05/04/2022 13/04/2022
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ ĐÌNH BÌNH CN LÊ VĂN TÂM
749 000.20.34.H16-220614-0004 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VIỆT THẮNG
750 000.20.34.H16-220115-0034 15/01/2022 18/01/2022 15/02/2022
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ THUẦN TRÍ
751 000.20.34.H16-220420-0025 20/04/2022 22/04/2022 13/05/2022
Trễ hạn 15 ngày.
HOÀNG VĂN MINH
752 000.20.34.H16-220121-0009 21/01/2022 25/01/2022 15/02/2022
Trễ hạn 15 ngày.
Y NGIẾU
753 000.20.34.H16-220421-0016 21/04/2022 25/04/2022 28/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
MAI THỊ MÙI
754 000.20.34.H16-220722-0002 22/07/2022 26/07/2022 27/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN SƠN
755 000.20.34.H16-220722-0003 22/07/2022 26/07/2022 27/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
Y CƯƠNG KDUNG
756 000.20.34.H16-220722-0004 22/07/2022 26/07/2022 27/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN SINH
757 000.20.34.H16-220722-0005 22/07/2022 22/07/2022 27/07/2022
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN HÙNG HIỆP
758 000.20.34.H16-220722-0008 22/07/2022 25/07/2022 27/07/2022
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ KIỀU OANH
759 000.20.34.H16-220722-0009 22/07/2022 25/07/2022 27/07/2022
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH TẤN HÙNG
760 000.20.34.H16-220223-0020 23/02/2022 25/02/2022 13/05/2022
Trễ hạn 55 ngày.
MAI BÁ ĐÀO
761 000.20.34.H16-220223-0025 23/02/2022 25/02/2022 28/02/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ THÙY NGÂN
762 000.20.34.H16-220223-0026 23/02/2022 25/02/2022 28/02/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN MINH ĐỨC
763 000.20.34.H16-211223-0005 23/12/2021 27/12/2021 04/01/2022
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN MẠNH
764 000.20.34.H16-220727-0004 27/07/2022 29/07/2022 08/08/2022
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN DŨNG
765 000.20.34.H16-211129-0003 29/11/2021 14/12/2021 25/05/2022
Trễ hạn 116 ngày.
HOÀNG VĂN THẮNG
766 000.00.34.H16-220706-0048 06/07/2022 07/07/2022 28/07/2022
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH TÁM
767 000.00.34.H16-220707-0048 07/07/2022 11/08/2022 16/08/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊNH ( NGUYỄN THỊ LOAN)
768 000.00.34.H16-220708-0013 08/07/2022 13/07/2022 28/07/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOANH
769 000.00.34.H16-220627-0025 27/06/2022 25/07/2022 16/08/2022
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN MINH THỊNH
770 000.00.34.H16-211102-0001 02/11/2021 19/11/2021 18/05/2022
Trễ hạn 128 ngày.
TRỊNH VĂN THẢO
771 000.00.34.H16-220304-0032 04/03/2022 07/03/2022 14/03/2022
Trễ hạn 5 ngày.
PHAN THANH TÙNG
772 000.00.34.H16-220304-0035 04/03/2022 08/03/2022 14/03/2022
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
773 000.00.34.H16-220304-0045 04/03/2022 07/03/2022 14/03/2022
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ TRÀ
774 000.00.34.H16-220105-0052 05/01/2022 06/01/2022 01/07/2022
Trễ hạn 126 ngày.
VÕ QUỐC TOÀN
775 000.00.34.H16-220505-0023 05/05/2022 19/05/2022 24/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN BA
776 000.00.34.H16-220506-0059 06/05/2022 10/05/2022 01/07/2022
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN THÀNH TIẾN
777 000.00.34.H16-220606-0035 06/06/2022 08/06/2022 01/07/2022
Trễ hạn 17 ngày.
ĐINH VĂN ĐÀO
778 000.00.34.H16-220207-0004 07/02/2022 09/02/2022 01/07/2022
Trễ hạn 102 ngày.
TRƯƠNG VĂN MINH
779 000.00.34.H16-220608-0013 08/06/2022 10/06/2022 01/07/2022
Trễ hạn 15 ngày.
ĐỖ HỮU THÀNH
780 000.00.34.H16-220111-0083 11/01/2022 14/01/2022 01/07/2022
Trễ hạn 120 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN
781 000.00.34.H16-220413-0106 13/04/2022 15/04/2022 01/07/2022
Trễ hạn 55 ngày.
HOÀNG TRỌNG XUÂN
782 000.00.34.H16-220214-0018 14/02/2022 15/02/2022 16/02/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THANH NGHĨA
783 000.00.34.H16-220414-0057 14/04/2022 28/04/2022 25/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
NGÔ THANH TOÀN
784 000.00.34.H16-220614-0068 14/06/2022 15/06/2022 01/07/2022
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN QUỐC LÊN
785 000.00.34.H16-220121-0008 21/01/2022 25/01/2022 01/07/2022
Trễ hạn 113 ngày.
BÙI CANG
786 000.00.34.H16-220321-0051 21/03/2022 23/03/2022 01/07/2022
Trễ hạn 72 ngày.
LÊ THỊ THUỲ
787 000.00.34.H16-220222-0005 22/02/2022 24/02/2022 01/07/2022
Trễ hạn 91 ngày.
TÔN THỊ LOAN
788 000.00.34.H16-220523-0001 23/05/2022 25/05/2022 01/07/2022
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN QUỐC HÙNG
789 000.00.34.H16-220324-0039 24/03/2022 25/03/2022 01/07/2022
Trễ hạn 70 ngày.
CAO NGỌC ĐÀO
790 000.00.34.H16-220425-0009 25/04/2022 28/04/2022 01/07/2022
Trễ hạn 46 ngày.
PHẠM VĂN TRÌNH
791 000.00.34.H16-220127-0039 27/01/2022 28/01/2022 07/02/2022
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN CÔNG
792 000.00.34.H16-220427-0066 27/04/2022 13/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG CHỈNH
793 000.00.34.H16-220427-0067 27/04/2022 13/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN
794 000.00.34.H16-220228-0024 28/02/2022 17/03/2022 01/07/2022
Trễ hạn 76 ngày.
PHẠM VIẾT LÝ
795 000.00.34.H16-211231-0001 31/12/2021 04/01/2022 01/07/2022
Trễ hạn 128 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HÙNG
796 000.29.34.H16-211109-0002 09/11/2021 23/11/2021 25/05/2022
Trễ hạn 131 ngày.
LÊ VĂN TUYÊN
797 000.29.34.H16-220111-0001 11/01/2022 11/01/2022 13/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG TÒN LAI
798 000.29.34.H16-220615-0001 15/06/2022 17/06/2022 20/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN NGHỊ
799 000.29.34.H16-220323-0001 23/03/2022 06/04/2022 23/05/2022
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN NGỌC THẠNH
800 000.29.34.H16-220323-0002 23/03/2022 18/04/2022 20/05/2022
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯNG
801 000.29.34.H16-220525-0002 25/05/2022 27/05/2022 02/06/2022
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI THỊ THỦY
802 000.29.34.H16-220527-0001 27/05/2022 31/05/2022 02/06/2022
Trễ hạn 2 ngày.
MAI XUÂN TUẤN
803 000.29.34.H16-220628-0005 28/06/2022 28/06/2022 29/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
H NHANG
804 000.29.34.H16-211228-0008 28/12/2021 30/12/2021 04/01/2022
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN THỰC
805 000.29.34.H16-211229-0001 29/12/2021 29/12/2021 04/01/2022
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN HƠN
806 000.29.34.H16-211229-0002 29/12/2021 29/12/2021 04/01/2022
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG XUÂN TIẾN
807 000.29.34.H16-211229-0003 29/12/2021 30/12/2021 04/01/2022
Trễ hạn 3 ngày.
LÝ VĂN ĐỒNG
808 000.29.34.H16-220331-0003 31/03/2022 08/04/2022 12/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG QUỐC CHIẾN
809 000.29.34.H16-220331-0004 31/03/2022 08/04/2022 12/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
LÝ VĂN KỲ
810 000.29.34.H16-220317-0004 17/03/2022 22/03/2022 28/03/2022
Trễ hạn 4 ngày.
HỒ ĐỨC PHU