STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.16.H16-220606-0004 06/06/2022 11/07/2022 20/07/2022
Trễ hạn 7 ngày.
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
2 000.00.16.H16-211216-0001 16/12/2021 13/01/2022 18/01/2022
Trễ hạn 3 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG NÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
3 000.00.16.H16-220523-0003 23/05/2022 13/06/2022 12/07/2022
Trễ hạn 21 ngày.
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
4 000.00.16.H16-220224-0001 24/02/2022 24/03/2022 28/03/2022
Trễ hạn 2 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
5 000.00.16.H16-220527-0002 27/05/2022 26/07/2022 27/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
6 000.00.16.H16-220530-0002 30/05/2022 20/06/2022 12/07/2022
Trễ hạn 16 ngày.
SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
7 000.00.16.H16-220504-0001 04/05/2022 25/05/2022 06/06/2022
Trễ hạn 8 ngày.
SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC