STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.14.H16-220209-0007 09/02/2022 23/02/2022 25/05/2022
Trễ hạn 65 ngày.
NGUYỄN THANH HẬU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
2 000.00.14.H16-220513-0009 13/05/2022 03/06/2022 30/06/2022
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN THỊ TRANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
3 000.00.14.H16-220513-0014 13/05/2022 27/05/2022 13/06/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN ĐỨC THIỆN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
4 000.00.14.H16-220613-0011 13/06/2022 27/06/2022 27/07/2022
Trễ hạn 22 ngày.
PHAN ĐÌNH NAM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
5 000.00.14.H16-220414-0006 14/04/2022 28/04/2022 25/05/2022
Trễ hạn 19 ngày.
HOÀNG VĂN ĐỊNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
6 000.00.14.H16-211216-0008 16/12/2021 06/01/2022 22/02/2022
Trễ hạn 33 ngày.
BÙI VĂN HAI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
7 000.00.14.H16-220617-0021 17/06/2022 01/07/2022 27/07/2022
Trễ hạn 18 ngày.
PHAN DUY VŨ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
8 000.00.14.H16-211217-0010 17/12/2021 31/12/2021 05/01/2022
Trễ hạn 3 ngày.
LƯƠNG VĂN TUỐT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
9 000.00.14.H16-220523-0004 23/05/2022 06/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN HỒNG PHONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
10 000.00.14.H16-220524-0007 24/05/2022 07/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI NGỌC BÌNH NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
11 000.00.14.H16-220624-0005 24/06/2022 08/07/2022 25/07/2022
Trễ hạn 11 ngày.
ĐẬU ĐÌNH TOÀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
12 000.00.14.H16-220727-0009 27/07/2022 17/08/2022 18/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ NGỌC GIA KHÁNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
13 000.00.14.H16-220428-0015 28/04/2022 16/05/2022 25/07/2022
Trễ hạn 50 ngày.
PHẠM DUY HÒA Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
14 000.00.14.H16-220628-0027 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN THIẾT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
15 000.00.14.H16-220301-0007 01/03/2022 15/03/2022 28/04/2022
Trễ hạn 32 ngày.
HUỲNH NGUYỄN THANH TUẤN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
16 000.00.14.H16-220401-0004 01/04/2022 12/04/2022 13/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THANH PHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
17 000.00.14.H16-220401-0005 01/04/2022 12/04/2022 13/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGUYÊN ĐÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
18 000.00.14.H16-220602-0011 02/06/2022 13/06/2022 27/06/2022
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN QUỐC LỰC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
19 000.00.14.H16-220303-0006 03/03/2022 17/03/2022 18/03/2022
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG HỒNG TRUNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
20 000.00.14.H16-220105-0005 05/01/2022 19/01/2022 20/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH VƯƠN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
21 000.00.14.H16-220606-0008 06/06/2022 20/06/2022 30/06/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN CAO KỲ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
22 000.00.14.H16-220107-0001 07/01/2022 21/01/2022 25/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ DANH THƯỚC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
23 000.00.14.H16-220107-0002 07/01/2022 21/01/2022 25/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THANH TRỌNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
24 000.00.14.H16-220107-0003 07/01/2022 21/01/2022 25/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ THỊ NGỌC HÀ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
25 000.00.14.H16-220107-0004 07/01/2022 21/01/2022 25/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TIẾN MẠNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
26 000.00.14.H16-220107-0005 07/01/2022 21/01/2022 25/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
27 000.00.14.H16-220308-0013 08/03/2022 29/03/2022 06/04/2022
Trễ hạn 6 ngày.
DƯƠNG PHÚC ĐIỀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
28 000.00.14.H16-210610-0003 10/06/2021 01/07/2021 21/02/2022
Trễ hạn 166 ngày.
HÀ XUÂN TUẤN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
29 000.00.14.H16-220111-0009 11/01/2022 25/01/2022 26/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN MINH ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
30 000.00.14.H16-220111-0012 11/01/2022 25/01/2022 26/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TÂN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
31 000.00.14.H16-220111-0013 11/01/2022 25/01/2022 27/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH BẠT TƯỜNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
32 000.00.14.H16-220111-0014 11/01/2022 25/01/2022 27/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HẢI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
33 000.00.14.H16-220111-0016 11/01/2022 25/01/2022 27/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN XUÂN ĐIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
34 000.00.14.H16-220111-0022 11/01/2022 25/01/2022 27/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
H ÚT NIÊ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
35 000.00.14.H16-220111-0023 11/01/2022 25/01/2022 27/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HÙNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
36 000.00.14.H16-220211-0019 11/02/2022 25/02/2022 27/02/2022
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN KHẮC CƯỜNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
37 000.00.14.H16-220112-0011 12/01/2022 09/02/2022 25/05/2022
Trễ hạn 75 ngày.
NGUYỄN THẾ CHIẾN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
38 000.00.14.H16-220712-0012 12/07/2022 26/07/2022 27/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG LƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
39 000.00.14.H16-220712-0015 12/07/2022 26/07/2022 27/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ DUY BẢO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
40 000.00.14.H16-220113-0003 13/01/2022 10/02/2022 27/02/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
41 000.00.14.H16-220114-0002 14/01/2022 28/01/2022 09/02/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ THU THẢO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
42 000.00.14.H16-220714-0011 14/07/2022 04/08/2022 15/08/2022
Trễ hạn 7 ngày.
VÕ ANH TUẤN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
43 000.00.14.H16-211216-0001 16/12/2021 30/12/2021 06/01/2022
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN TRINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
44 000.00.14.H16-220117-0011 17/01/2022 07/02/2022 09/02/2022
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ THÙY TRANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
45 000.00.14.H16-220318-0021 18/03/2022 08/04/2022 13/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ THỊ THANH NHÀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
46 000.00.14.H16-220519-0011 19/05/2022 02/06/2022 17/06/2022
Trễ hạn 11 ngày.
HOÀNG VĂN THÀNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
47 000.00.14.H16-220420-0009 20/04/2022 13/05/2022 18/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI VĂN HỈU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
48 000.00.14.H16-220520-0001 20/05/2022 03/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 5 ngày.
DIỆP THI ANH THƯ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
49 000.00.14.H16-220520-0005 20/05/2022 03/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ BẮC PHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
50 000.00.14.H16-220520-0006 20/05/2022 03/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN LONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
51 000.00.14.H16-220520-0009 20/05/2022 03/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ NGỌC VY Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
52 000.00.14.H16-220520-0013 20/05/2022 03/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ ÁNH HUYỀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
53 000.00.14.H16-211220-0001 20/12/2021 03/01/2022 19/01/2022
Trễ hạn 12 ngày.
BÙI NGHĨA MẠO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
54 000.00.14.H16-220321-0003 21/03/2022 04/04/2022 06/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM CÔNG THÀNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
55 000.00.14.H16-220521-0001 21/05/2022 03/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM MINH HOÀNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
56 000.00.14.H16-220721-0015 21/07/2022 11/08/2022 17/08/2022
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN TÚ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
57 000.00.14.H16-220322-0015 22/03/2022 12/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG XUÂN DIỆU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
58 000.00.14.H16-220422-0005 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH THỊ TÚ TRINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
59 000.00.14.H16-220422-0007 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẬU QUANG ĐỨC THẮNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
60 000.00.14.H16-220422-0009 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HOAN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
61 000.00.14.H16-220422-0010 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG ANH QUYẾT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
62 000.00.14.H16-220422-0011 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HOÀNG DIỄM LY Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
63 000.00.14.H16-220416-0004 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN TRƯỜNG GIANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
64 000.00.14.H16-220422-0012 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ HẰNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
65 000.00.14.H16-220422-0013 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỒNG THẮNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
66 000.00.14.H16-220422-0014 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ NGỌC ÁNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
67 000.00.14.H16-220422-0015 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH QUANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
68 000.00.14.H16-220422-0017 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ TUYẾT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
69 000.00.14.H16-220422-0018 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHÀNG A HỒNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
70 000.00.14.H16-220421-0018 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ NGUYỄN QUỐC HUY Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
71 000.00.14.H16-220422-0023 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CƯ SEO PAO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
72 000.00.14.H16-220422-0024 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG KIM DŨNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
73 000.00.14.H16-220422-0027 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TRANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
74 000.00.14.H16-220422-0028 22/04/2022 10/05/2022 11/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
Y DU RAM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
75 000.00.14.H16-220722-0002 22/07/2022 05/08/2022 08/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
ĐOÀN DŨNG HIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
76 000.00.14.H16-220722-0003 22/07/2022 12/08/2022 15/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VÕ SU BON Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
77 000.00.14.H16-220423-0001 23/04/2022 10/05/2022 12/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
HUỲNH MINH ĐẠT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
78 000.00.14.H16-220523-0018 23/05/2022 06/06/2022 13/06/2022
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM HOÀNG ANH VIỆT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
79 000.00.14.H16-220523-0024 23/05/2022 06/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN HỮU PHƯỚC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
80 000.00.14.H16-220524-0001 24/05/2022 07/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG TÚ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
81 000.00.14.H16-220524-0003 24/05/2022 07/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THU PHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
82 000.00.14.H16-220524-0004 24/05/2022 07/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THỦY Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
83 000.00.14.H16-220524-0006 24/05/2022 07/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HOÀI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
84 000.00.14.H16-220524-0008 24/05/2022 07/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
85 000.00.14.H16-220524-0009 24/05/2022 07/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
86 000.00.14.H16-220524-0010 24/05/2022 07/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
87 000.00.14.H16-220524-0011 24/05/2022 07/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG HỮU BIÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
88 000.00.14.H16-220524-0012 24/05/2022 07/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ TIẾN ĐỊNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
89 000.00.14.H16-220525-0007 25/05/2022 03/06/2022 06/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ TRANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
90 000.00.14.H16-220525-0009 25/05/2022 03/06/2022 06/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ HỒNG NGỌC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
91 000.00.14.H16-220625-0002 25/06/2022 08/07/2022 25/07/2022
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ THỊ KHÁNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
92 000.00.14.H16-220426-0003 26/04/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN LỶ SÁNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
93 000.00.14.H16-220426-0006 26/04/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ THU THẢO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
94 000.00.14.H16-220426-0007 26/04/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HOÀNG CHUNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
95 000.00.14.H16-220426-0008 26/04/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ NGUYỄN LAN TRINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
96 000.00.14.H16-220426-0009 26/04/2022 12/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN THỊ THANH HÒA Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
97 000.00.14.H16-220426-0012 26/04/2022 19/05/2022 08/06/2022
Trễ hạn 14 ngày.
PHAN TRỌNG NGHĨA Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
98 000.00.14.H16-220526-0002 26/05/2022 03/06/2022 06/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DŨNG HƯNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
99 000.00.14.H16-220526-0003 26/05/2022 09/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ QUỲNH TRANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
100 000.00.14.H16-220526-0004 26/05/2022 09/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐÌNH HƯNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
101 000.00.14.H16-220526-0005 26/05/2022 09/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN LÊ TUẤN ANH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
102 000.00.14.H16-220526-0007 26/05/2022 09/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CÙ HUY HOÀNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
103 000.00.14.H16-220526-0008 26/05/2022 09/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HUYỀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
104 000.00.14.H16-220526-0009 26/05/2022 09/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TRANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
105 000.00.14.H16-220526-0010 26/05/2022 09/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ HẢI YẾN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
106 000.00.14.H16-220526-0011 26/05/2022 09/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN NHẬT QUANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
107 000.00.14.H16-220526-0012 26/05/2022 09/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
108 000.00.14.H16-220526-0013 26/05/2022 09/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG MINH NHẬT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
109 000.00.14.H16-220727-0006 27/07/2022 17/08/2022 18/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HIẾU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
110 000.00.14.H16-220328-0012 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN NỮ UYÊN UYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
111 000.00.14.H16-220328-0013 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
LỮ MINH HƯNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
112 000.00.14.H16-220328-0016 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG HỮU LUẬN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
113 000.00.14.H16-220328-0017 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
VĂN MINH QUÂN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
114 000.00.14.H16-220328-0018 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN DUY HÀNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
115 000.00.14.H16-220328-0019 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
VƯƠNG VĂN HIỂN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
116 000.00.14.H16-220328-0020 28/03/2022 11/04/2022 13/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN TUẤN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
117 000.00.14.H16-220328-0021 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
H' HIAO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
118 000.00.14.H16-220328-0024 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
Y TRỌNG NIÊ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
119 000.00.14.H16-220328-0025 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
THÀO Á LẦU Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
120 000.00.14.H16-220328-0026 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
THÁI DOÃN QUANG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
121 000.00.14.H16-220328-0027 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ DUNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
122 000.00.14.H16-220328-0028 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THÙY LINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
123 000.00.14.H16-220328-0030 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI QUỐC TÌNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
124 000.00.14.H16-220328-0031 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ THỊ THU UYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
125 000.00.14.H16-220328-0032 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN MINH THẠCH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
126 000.00.14.H16-220328-0033 28/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM ĐỨC LONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
127 000.00.14.H16-220628-0001 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN HIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
128 000.00.14.H16-220628-0002 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CHU QUANG HƯNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
129 000.00.14.H16-220628-0003 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ THÚY PHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
130 000.00.14.H16-220628-0004 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG A LÙ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
131 000.00.14.H16-220628-0006 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG A CHÁNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
132 000.00.14.H16-220628-0010 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HÀNG A LỬ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
133 000.00.14.H16-220628-0011 28/06/2022 07/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ HOA HỒNG NHUNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
134 000.00.14.H16-220628-0012 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ QUỐC ĐÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
135 000.00.14.H16-220628-0015 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG NGỌC VĂN SINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
136 000.00.14.H16-220628-0017 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THẢO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
137 000.00.14.H16-220628-0018 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ XIM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
138 000.00.14.H16-220628-0020 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC LONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
139 000.00.14.H16-220628-0023 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN TRUNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
140 000.00.14.H16-220628-0026 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ HUY HIỀN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
141 000.00.14.H16-220628-0028 28/06/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THÀNH ĐÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
142 000.00.14.H16-220329-0001 29/03/2022 12/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH TÂM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
143 000.00.14.H16-220329-0002 29/03/2022 12/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
LỮ VĂN VŨ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
144 000.00.14.H16-220329-0014 29/03/2022 12/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN LƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
145 000.00.14.H16-220527-0018 27/05/2022 10/06/2022 13/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN SINH Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp
146 000.00.14.H16-220328-0009 28/03/2022 11/04/2022 13/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRỌNG THỂ Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp