STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.12.H16-220525-0002 25/05/2022 28/06/2022 27/07/2022
Trễ hạn 21 ngày.
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TUY ĐỨC Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
2 000.00.12.H16-220525-0003 25/05/2022 28/06/2022 27/07/2022
Trễ hạn 21 ngày.
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TUY ĐỨC Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
3 000.00.12.H16-220525-0004 25/05/2022 28/06/2022 27/07/2022
Trễ hạn 21 ngày.
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TUY ĐỨC Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
4 000.00.12.H16-220525-0005 25/05/2022 28/06/2022 27/07/2022
Trễ hạn 21 ngày.
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TUY ĐỨC Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
5 000.00.12.H16-211220-0002 20/12/2021 21/01/2022 26/01/2022
Trễ hạn 3 ngày.
VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
6 000.00.12.H16-220804-0002 04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH TM NHIÊN LIỆU DUY ANH PETRO Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
7 000.00.12.H16-210907-0001 07/09/2021 10/11/2021 23/03/2022
Trễ hạn 95 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẮK LẮK Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
8 000.00.12.H16-220209-0001 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN SƠN Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
9 000.00.12.H16-220809-0002 09/08/2022 10/08/2022 11/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN HOÀNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
10 000.00.12.H16-220809-0003 09/08/2022 10/08/2022 11/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH CÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
11 000.00.12.H16-220111-0003 11/01/2022 16/03/2022 23/03/2022
Trễ hạn 5 ngày.
HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN UY Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
12 000.00.12.H16-220111-0004 11/01/2022 16/03/2022 23/03/2022
Trễ hạn 5 ngày.
HỘ GIA ĐÌNH PHẠM THỊ VINH Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
13 000.00.12.H16-220412-0002 12/04/2022 16/05/2022 17/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐẠI PHÁT Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
14 000.00.12.H16-220215-0001 15/02/2022 23/06/2022 28/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV 16 Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
15 000.00.12.H16-220217-0001 17/02/2022 17/03/2022 21/04/2022
Trễ hạn 25 ngày.
HỘ GIA ĐÌNH ÔNG PHAN VĂN THANH Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
16 000.00.12.H16-220218-0001 18/02/2022 04/03/2022 06/04/2022
Trễ hạn 23 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỀN LÂM Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
17 000.00.12.H16-220218-0003 18/02/2022 14/03/2022 29/03/2022
Trễ hạn 11 ngày.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI HƯNG PHÚ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
18 000.00.12.H16-211118-0002 18/11/2021 17/12/2021 21/01/2022
Trễ hạn 25 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY ĐỨC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
19 000.00.12.H16-210820-0001 20/08/2021 01/10/2021 24/02/2022
Trễ hạn 104 ngày.
CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN ĐẮK NÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
20 000.00.12.H16-210921-0001 21/09/2021 01/11/2021 09/02/2022
Trễ hạn 72 ngày.
BAN QLDA GIAO THÔNG, DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
21 000.00.12.H16-220222-0001 22/02/2022 27/04/2022 04/05/2022
Trễ hạn 5 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẮK LẮK Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
22 000.00.12.H16-211223-0009 23/12/2021 14/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 17 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LỘC PHÚ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
23 000.00.12.H16-220324-0001 24/03/2022 15/04/2022 16/04/2022
Trễ hạn 0 ngày.
CÔNG TY TNHH THÁI THỊNH Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
24 000.00.12.H16-220324-0003 24/03/2022 27/04/2022 28/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CHÙA HUỆ LONG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
25 000.00.12.H16-211124-0002 24/11/2021 17/12/2021 06/01/2022
Trễ hạn 14 ngày.
HỘ CHĂN NUÔI BÙI VĂN HÙNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
26 000.00.12.H16-211224-0004 24/12/2021 21/01/2022 16/02/2022
Trễ hạn 18 ngày.
HỘ GIA ĐÌNH BÀ NGUYỄN THỊ THU THỦY Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
27 000.00.12.H16-220126-0003 26/01/2022 08/03/2022 14/03/2022
Trễ hạn 4 ngày.
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
28 000.00.12.H16-210927-0001 27/09/2021 25/10/2021 21/01/2022
Trễ hạn 64 ngày.
HỘ CHĂN NUÔI TRẦN THỊ HƯỜNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
29 000.00.12.H16-211228-0002 28/12/2021 19/01/2022 25/01/2022
Trễ hạn 4 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PTQĐ HUYỆN TUY ĐỨC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
30 000.00.12.H16-211229-0001 29/12/2021 26/01/2022 16/02/2022
Trễ hạn 15 ngày.
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH THÁI THỊNH) Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
31 000.00.12.H16-211229-0004 29/12/2021 26/01/2022 16/02/2022
Trễ hạn 15 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG PHÁT TÂY NGUYÊN Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
32 000.00.12.H16-211231-0004 31/12/2021 24/01/2022 25/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ CHĂN NUÔI PHẠM VĂN TÀI Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
33 000.00.12.H16-211201-0003 01/12/2021 04/01/2022 24/03/2022
Trễ hạn 57 ngày.
CHÙA THIỆN ĐỨC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
34 000.00.12.H16-220104-0005 04/01/2022 13/01/2022 18/01/2022
Trễ hạn 3 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN LỘC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
35 000.00.12.H16-220705-0001 05/07/2022 06/07/2022 07/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SONLAND Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
36 000.00.12.H16-211206-0001 06/12/2021 03/01/2022 09/02/2022
Trễ hạn 27 ngày.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THIÊN TRUNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
37 000.00.12.H16-220707-0002 07/07/2022 08/07/2022 11/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUÂN CHƯƠNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
38 000.00.12.H16-220707-0003 07/07/2022 08/07/2022 11/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUÂN CHƯƠNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
39 000.00.12.H16-220308-0001 08/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THẢO NGUYÊN GREEN FARM Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
40 000.00.12.H16-220308-0002 08/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THẢO NGUYÊN GREEN FARM Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
41 000.00.12.H16-220308-0003 08/03/2022 11/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 3 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THẢO NGUYÊN GREEN FARM Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
42 000.00.12.H16-220309-0001 09/03/2022 12/04/2022 14/04/2022
Trễ hạn 2 ngày.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN HỒNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
43 000.00.12.H16-220711-0001 11/07/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THỊNH Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
44 000.00.12.H16-220711-0002 11/07/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
DIỆP THỊ HẢI YẾN ( BAN QUẢN LÝ KNN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO) Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
45 000.00.12.H16-220711-0003 11/07/2022 12/07/2022 13/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
VƯƠNG VĂN HIỀN Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
46 000.00.12.H16-220713-0005 13/07/2022 14/07/2022 15/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN HỮU DŨNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
47 000.00.12.H16-220519-0004 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH VĂN PHA (HOÀNG VĂN THẤT) Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
48 000.00.12.H16-210719-0001 19/07/2021 30/12/2021 24/03/2022
Trễ hạn 60 ngày.
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC VIỆT Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
49 000.00.12.H16-211220-0004 20/12/2021 10/01/2022 24/01/2022
Trễ hạn 10 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LÂM THẢO NGUYÊN GREEN FARM Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
50 000.00.12.H16-220321-0003 21/03/2022 22/03/2022 24/03/2022
Trễ hạn 2 ngày.
ĐOÀN THỊ NHUNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
51 000.00.12.H16-220421-0001 21/04/2022 22/04/2022 25/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ANH ĐÀO (BAN QLDA &PTQĐ THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
52 000.00.12.H16-211223-0002 23/12/2021 20/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TUY ĐỨC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
53 000.00.12.H16-211223-0003 23/12/2021 20/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TUY ĐỨC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
54 000.00.12.H16-211223-0004 23/12/2021 20/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TUY ĐỨC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
55 000.00.12.H16-211223-0005 23/12/2021 20/05/2022 25/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TUY ĐỨC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
56 000.00.12.H16-220224-0003 24/02/2022 25/02/2022 28/02/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN- CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
57 000.00.12.H16-220330-0002 30/03/2022 04/05/2022 09/05/2022
Trễ hạn 3 ngày.
CÔNG TY TNHH XUÂN BÌNH Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
58 000.00.12.H16-220330-0003 30/03/2022 04/05/2022 10/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
CÔNG TY TNHH PHÚ BÌNH Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
59 000.00.12.H16-220530-0001 30/05/2022 31/05/2022 01/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TÍN Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
60 000.00.12.H16-220530-0003 30/05/2022 31/05/2022 01/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ THAI ( Y ĐƠI) Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
61 000.00.12.H16-220630-0002 30/06/2022 01/07/2022 04/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
62 000.00.12.H16-211231-0003 31/12/2021 03/01/2022 06/01/2022
Trễ hạn 3 ngày.
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)- CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC