STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.08.H16-211220-0004 20/12/2021 17/01/2022 20/01/2022
Trễ hạn 3 ngày.
SỞ Y TẾ