STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.10.H16-211101-0012 01/11/2021 10/01/2022 25/01/2022
Trễ hạn 11 ngày.
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
2 000.00.10.H16-211206-0003 06/12/2021 07/01/2022 18/01/2022
Trễ hạn 7 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
3 000.00.10.H16-211206-0004 06/12/2021 07/01/2022 25/01/2022
Trễ hạn 12 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
4 000.00.10.H16-211206-0005 06/12/2021 07/01/2022 18/01/2022
Trễ hạn 7 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
5 000.00.10.H16-211206-0006 06/12/2021 07/01/2022 18/01/2022
Trễ hạn 7 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
6 000.00.10.H16-211224-0006 24/12/2021 17/01/2022 18/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
7 000.00.10.H16-220209-0009 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CAODANGTHAI
8 000.00.10.H16-220414-0006 14/04/2022 15/04/2022 18/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG NGỌC HÀ
9 000.00.10.H16-220414-0007 14/04/2022 15/04/2022 18/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG NGỌC HÀ
10 000.00.10.H16-220414-0008 14/04/2022 15/04/2022 18/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG NGỌC HÀ
11 000.00.10.H16-220228-0016 28/02/2022 01/03/2022 02/03/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CAODANGTHAI
12 000.00.10.H16-220228-0017 28/02/2022 01/03/2022 02/03/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CAODANGTHAI
13 000.00.10.H16-211231-0004 31/12/2021 03/01/2022 04/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH VIẾT
14 000.00.10.H16-211231-0011 31/12/2021 03/01/2022 04/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG NGỌC HÀ
15 000.00.10.H16-211231-0010 31/12/2021 03/01/2022 04/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG NGỌC HÀ
16 000.00.10.H16-220110-0009 10/01/2022 18/02/2022 22/02/2022
Trễ hạn 2 ngày.
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
17 000.00.10.H16-220704-0003 04/07/2022 01/08/2022 02/08/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI KHANG THỌ KRÔNG NÔ
18 000.00.10.H16-220217-0012 17/02/2022 07/03/2022 14/03/2022
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
19 000.00.10.H16-220217-0013 17/02/2022 07/03/2022 14/03/2022
Trễ hạn 5 ngày.
CAO MINH NGUYÊN