STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.07.H16-220711-0001 11/07/2022 01/08/2022 10/08/2022
Trễ hạn 7 ngày.
TRUNG TÂM LIGHT ENGLISH CENTER Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
2 000.00.07.H16-220624-0003 24/06/2022 01/07/2022 15/07/2022
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN NỮ LỆ NHƯ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
3 000.00.07.H16-220624-0002 24/06/2022 01/07/2022 15/07/2022
Trễ hạn 10 ngày.
TRƯƠNG ANH DƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
4 000.00.07.H16-220628-0003 28/06/2022 05/07/2022 15/07/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ THƠM(NGUYỄN VĂN HỢI) Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
5 000.00.07.H16-220628-0002 28/06/2022 05/07/2022 15/07/2022
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ THƠM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC