STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.05.H16-220301-0001 01/03/2022 29/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 97 ngày.
SỞ NỘI VỤ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
2 000.00.05.H16-211201-0002 01/12/2021 29/12/2021 08/02/2022
Trễ hạn 29 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP GIA NGHĨA Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
3 000.00.05.H16-220602-0001 02/06/2022 30/06/2022 11/08/2022
Trễ hạn 30 ngày.
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
4 000.00.05.H16-211202-0006 02/12/2021 03/01/2022 26/05/2022
Trễ hạn 103 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HƯNG PHÚ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
5 000.00.05.H16-220303-0001 03/03/2022 31/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 95 ngày.
BAN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK MIL Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
6 000.00.05.H16-220104-0001 04/01/2022 01/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 105 ngày.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
7 000.00.05.H16-220104-0002 04/01/2022 08/02/2022 24/02/2022
Trễ hạn 12 ngày.
BAN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
8 000.00.05.H16-220104-0003 04/01/2022 08/02/2022 24/02/2022
Trễ hạn 12 ngày.
BAN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
9 000.00.05.H16-220105-0001 05/01/2022 09/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 99 ngày.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
10 000.00.05.H16-220105-0002 05/01/2022 09/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 99 ngày.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
11 000.00.05.H16-220105-0003 05/01/2022 09/02/2022 24/02/2022
Trễ hạn 11 ngày.
BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
12 000.00.05.H16-220105-0004 05/01/2022 09/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 99 ngày.
BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
13 000.00.05.H16-220106-0002 06/01/2022 10/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 98 ngày.
BAN DÂN TỘC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
14 000.00.05.H16-220106-0004 06/01/2022 10/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 98 ngày.
THANH TRA TỈNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
15 000.00.05.H16-220106-0005 06/01/2022 10/02/2022 24/02/2022
Trễ hạn 10 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
16 000.00.05.H16-220307-0001 07/03/2022 04/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 93 ngày.
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
17 000.00.05.H16-220607-0001 07/06/2022 05/07/2022 11/08/2022
Trễ hạn 27 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
18 000.00.05.H16-211007-0002 07/10/2021 27/12/2021 08/02/2022
Trễ hạn 31 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI HÀ HẢI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
19 000.00.05.H16-211207-0001 07/12/2021 06/01/2022 14/03/2022
Trễ hạn 47 ngày.
CÔNG TY CP BCG LAND Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
20 000.00.05.H16-211207-0002 07/12/2021 04/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 25 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
21 000.00.05.H16-211207-0003 07/12/2021 04/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 25 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
22 000.00.05.H16-211207-0004 07/12/2021 04/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 25 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
23 000.00.05.H16-220208-0001 08/02/2022 08/03/2022 28/06/2022
Trễ hạn 80 ngày.
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
24 000.00.05.H16-220308-0001 08/03/2022 05/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 92 ngày.
BÁO ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
25 000.00.05.H16-220608-0002 08/06/2022 06/07/2022 11/08/2022
Trễ hạn 26 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK GLONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
26 000.00.05.H16-211108-0001 08/11/2021 08/12/2021 11/01/2022
Trễ hạn 24 ngày.
CÔNG TY TNHH THÁI THỊNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
27 000.00.05.H16-211208-0001 08/12/2021 14/01/2022 10/05/2022
Trễ hạn 82 ngày.
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LIÊN THÀNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
28 000.00.05.H16-220509-0002 09/05/2022 06/06/2022 11/08/2022
Trễ hạn 48 ngày.
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
29 000.00.05.H16-211109-0001 09/11/2021 05/01/2022 17/01/2022
Trễ hạn 8 ngày.
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHH VIỆT NAM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
30 000.00.05.H16-220110-0005 10/01/2022 14/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 96 ngày.
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
31 000.00.05.H16-220110-0006 10/01/2022 14/02/2022 24/02/2022
Trễ hạn 8 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG NÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
32 000.00.05.H16-220510-0001 10/05/2022 07/06/2022 11/08/2022
Trễ hạn 47 ngày.
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
33 000.00.05.H16-220610-0001 10/06/2022 08/07/2022 11/08/2022
Trễ hạn 24 ngày.
BAN QL DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
34 000.00.05.H16-220610-0002 10/06/2022 08/07/2022 11/08/2022
Trễ hạn 24 ngày.
BAN QL DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
35 000.00.05.H16-220610-0003 10/06/2022 08/07/2022 11/08/2022
Trễ hạn 24 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK R'LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
36 000.00.05.H16-211110-0001 10/11/2021 02/03/2022 13/04/2022
Trễ hạn 30 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ NAM BÌNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
37 000.00.05.H16-211210-0001 10/12/2021 11/01/2022 14/03/2022
Trễ hạn 44 ngày.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NHH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
38 000.00.05.H16-220211-0001 11/02/2022 11/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 109 ngày.
SỞ Y YẾ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
39 000.00.05.H16-220112-0001 12/01/2022 16/02/2022 24/02/2022
Trễ hạn 6 ngày.
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
40 000.00.05.H16-220512-0001 12/05/2022 09/06/2022 11/08/2022
Trễ hạn 45 ngày.
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
41 000.00.05.H16-220512-0002 12/05/2022 09/06/2022 11/08/2022
Trễ hạn 45 ngày.
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
42 000.00.05.H16-220512-0003 12/05/2022 09/06/2022 11/08/2022
Trễ hạn 45 ngày.
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
43 000.00.05.H16-210113-0002 13/01/2021 17/02/2021 23/03/2022
Trễ hạn 283 ngày.
BQL DỰ ÁN GIAO THÔNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
44 000.00.05.H16-220613-0001 13/06/2022 11/07/2022 11/08/2022
Trễ hạn 23 ngày.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
45 000.00.05.H16-211213-0001 13/12/2021 10/01/2022 12/01/2022
Trễ hạn 2 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK RLẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
46 000.00.05.H16-220114-0003 14/01/2022 18/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 92 ngày.
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
47 000.00.05.H16-220614-0001 14/06/2022 12/07/2022 10/08/2022
Trễ hạn 21 ngày.
CÔNG TY TNHH SONG VŨ ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
48 000.00.05.H16-220614-0003 14/06/2022 12/07/2022 10/08/2022
Trễ hạn 21 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI QUẢNG PHÚ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
49 000.00.05.H16-220614-0004 14/06/2022 12/07/2022 11/08/2022
Trễ hạn 22 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
50 000.00.05.H16-220215-0002 15/02/2022 15/03/2022 28/06/2022
Trễ hạn 75 ngày.
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
51 000.00.05.H16-220215-0003 15/02/2022 17/03/2022 26/07/2022
Trễ hạn 93 ngày.
CÔNG TY VẠN TRÚC TÂY NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
52 000.00.05.H16-220215-0004 15/02/2022 15/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 107 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK R'LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
53 000.00.05.H16-220615-0001 15/06/2022 13/07/2022 10/08/2022
Trễ hạn 20 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI MINH PHÚ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
54 000.00.05.H16-211215-0002 15/12/2021 14/01/2022 17/01/2022
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CP INNO GENETICS Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
55 000.00.05.H16-220216-0001 16/02/2022 14/03/2022 23/03/2022
Trễ hạn 7 ngày.
CÔNG TY TNHH DT 48 ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
56 000.00.05.H16-220216-0002 16/02/2022 16/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 106 ngày.
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
57 000.00.05.H16-220117-0001 17/01/2022 21/02/2022 24/02/2022
Trễ hạn 3 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PTQĐ HUYỆN KRÔNG NÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
58 000.00.05.H16-220117-0002 17/01/2022 21/02/2022 24/02/2022
Trễ hạn 3 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK R'LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
59 000.00.05.H16-220117-0003 17/01/2022 21/02/2022 24/02/2022
Trễ hạn 3 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK R'LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
60 000.00.05.H16-220117-0005 17/01/2022 21/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 91 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
61 000.00.05.H16-220217-0001 17/02/2022 17/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 105 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
62 000.00.05.H16-220217-0002 17/02/2022 17/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 105 ngày.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
63 000.00.05.H16-220217-0003 17/02/2022 17/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 105 ngày.
BAN QUAN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK MIL Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
64 000.00.05.H16-220617-0001 17/06/2022 15/07/2022 11/08/2022
Trễ hạn 19 ngày.
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
65 000.00.05.H16-220617-0002 17/06/2022 15/07/2022 11/08/2022
Trễ hạn 19 ngày.
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
66 000.00.05.H16-220617-0003 17/06/2022 18/07/2022 10/08/2022
Trễ hạn 17 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠI AN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
67 000.00.05.H16-220617-0004 17/06/2022 18/07/2022 10/08/2022
Trễ hạn 17 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI CƯ JÚT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
68 000.00.05.H16-210817-0001 17/08/2021 16/09/2021 16/02/2022
Trễ hạn 109 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
69 000.00.05.H16-211217-0001 17/12/2021 14/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 17 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG NÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
70 000.00.05.H16-211217-0002 17/12/2021 14/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 17 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG NÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
71 000.00.05.H16-211217-0003 17/12/2021 14/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 17 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG NÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
72 000.00.05.H16-211217-0004 17/12/2021 14/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 17 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG NÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
73 000.00.05.H16-211217-0005 17/12/2021 14/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 17 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG NÔ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
74 000.00.05.H16-211217-0007 17/12/2021 14/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 17 ngày.
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
75 000.00.05.H16-220118-0001 18/01/2022 22/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 90 ngày.
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NAM NUNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
76 000.00.05.H16-220118-0002 18/01/2022 22/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 90 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
77 000.00.05.H16-220118-0003 18/01/2022 22/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 90 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
78 000.00.05.H16-220118-0004 18/01/2022 22/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 90 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
79 000.00.05.H16-220118-0005 18/01/2022 22/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 90 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
80 000.00.05.H16-220218-0001 18/02/2022 18/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 104 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
81 000.00.05.H16-220218-0002 18/02/2022 18/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 104 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
82 000.00.05.H16-220218-0003 18/02/2022 18/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 104 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
83 000.00.05.H16-220218-0004 18/02/2022 18/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 104 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
84 000.00.05.H16-220218-0005 18/02/2022 18/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 104 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
85 000.00.05.H16-220218-0006 18/02/2022 18/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 104 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
86 000.00.05.H16-220218-0007 18/02/2022 18/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 104 ngày.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
87 000.00.05.H16-220418-0001 18/04/2022 18/05/2022 11/08/2022
Trễ hạn 61 ngày.
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
88 000.00.05.H16-220418-0002 18/04/2022 18/05/2022 11/08/2022
Trễ hạn 61 ngày.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
89 000.00.05.H16-220518-0002 18/05/2022 15/06/2022 10/08/2022
Trễ hạn 40 ngày.
CÔNG TY TNHH THÁI THỊNH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
90 000.00.05.H16-220519-0001 19/05/2022 16/06/2022 11/08/2022
Trễ hạn 40 ngày.
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
91 000.00.05.H16-210120-0002 20/01/2021 24/02/2021 23/03/2022
Trễ hạn 278 ngày.
SỞ CÔNG THƯƠNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
92 000.00.05.H16-220120-0003 20/01/2022 24/02/2022 28/02/2022
Trễ hạn 2 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK RLẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
93 000.00.05.H16-220120-0005 20/01/2022 24/02/2022 28/06/2022
Trễ hạn 88 ngày.
CHI CỤC KIỂM LÂM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
94 000.00.05.H16-211220-0001 20/12/2021 13/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 18 ngày.
CÔNG TY TNHH ĐỨC TIẾN LÊ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
95 000.00.05.H16-210121-0001 21/01/2021 25/02/2021 23/03/2022
Trễ hạn 277 ngày.
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐĂK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
96 000.00.05.H16-220221-0002 21/02/2022 21/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 103 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK R'LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
97 000.00.05.H16-220421-0002 21/04/2022 19/05/2022 15/07/2022
Trễ hạn 41 ngày.
CÔNG TY TNHH HUY HIỂN ĐẮK MIL Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
98 000.00.05.H16-211021-0001 21/10/2021 03/01/2022 14/03/2022
Trễ hạn 50 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LỘC PHÚ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
99 000.00.05.H16-211221-0002 21/12/2021 18/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 15 ngày.
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
100 000.00.05.H16-211221-0003 21/12/2021 18/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 15 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
101 000.00.05.H16-220222-0001 22/02/2022 22/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 102 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK RLẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
102 000.00.05.H16-220322-0001 22/03/2022 19/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 82 ngày.
SỞ Y YẾ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
103 000.00.05.H16-220322-0002 22/03/2022 19/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 82 ngày.
SỞ Y YẾ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
104 000.00.05.H16-220322-0003 22/03/2022 19/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 82 ngày.
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
105 000.00.05.H16-211222-0001 22/12/2021 19/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 14 ngày.
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
106 000.00.05.H16-220223-0002 23/02/2022 23/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 101 ngày.
BAN QLDA VÀ PTQĐ HUYỆN ĐẮK MIL Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
107 000.00.05.H16-220223-0003 23/02/2022 23/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 101 ngày.
BAN QLDA VÀ PTQĐ HUYỆN ĐẮK MIL Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
108 000.00.05.H16-201223-0001 23/12/2020 21/01/2021 23/03/2022
Trễ hạn 302 ngày.
BAN QLDA VÀ PTQĐ THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
109 000.00.05.H16-211223-0002 23/12/2021 20/01/2022 24/02/2022
Trễ hạn 25 ngày.
CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
110 000.00.05.H16-211223-0003 23/12/2021 20/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 13 ngày.
CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
111 000.00.05.H16-211223-0004 23/12/2021 20/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 13 ngày.
CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
112 000.00.05.H16-211223-0006 23/12/2021 20/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 13 ngày.
CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
113 000.00.05.H16-220224-0001 24/02/2022 24/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 100 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
114 000.00.05.H16-211124-0005 24/11/2021 24/12/2021 10/01/2022
Trễ hạn 11 ngày.
CÔNG TY CP VẬT LIỆU BỀN VỮNG VIỆT NAM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
115 000.00.05.H16-211224-0003 24/12/2021 21/01/2022 24/02/2022
Trễ hạn 24 ngày.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
116 000.00.05.H16-220125-0001 25/01/2022 01/03/2022 28/06/2022
Trễ hạn 85 ngày.
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
117 000.00.05.H16-220225-0002 25/02/2022 25/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 99 ngày.
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
118 000.00.05.H16-220325-0001 25/03/2022 22/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 79 ngày.
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
119 000.00.05.H16-220325-0002 25/03/2022 22/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 79 ngày.
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
120 000.00.05.H16-220325-0003 25/03/2022 22/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 79 ngày.
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
121 000.00.05.H16-220325-0004 25/03/2022 22/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 79 ngày.
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
122 000.00.05.H16-220325-0005 25/03/2022 22/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 79 ngày.
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
123 000.00.05.H16-220325-0006 25/03/2022 22/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 79 ngày.
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
124 000.00.05.H16-220325-0007 25/03/2022 22/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 79 ngày.
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
125 000.00.05.H16-220325-0008 25/03/2022 22/04/2022 11/08/2022
Trễ hạn 79 ngày.
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
126 000.00.05.H16-220127-0002 27/01/2022 03/03/2022 28/06/2022
Trễ hạn 83 ngày.
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
127 000.00.05.H16-211227-0001 27/12/2021 24/01/2022 24/02/2022
Trễ hạn 23 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK RLẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
128 000.00.05.H16-220228-0001 28/02/2022 24/03/2022 06/04/2022
Trễ hạn 9 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI QUẢNG PHÚ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
129 000.00.05.H16-220228-0002 28/02/2022 28/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 98 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CƯ JÚT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
130 000.00.05.H16-220228-0003 28/02/2022 28/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 98 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CƯ JÚT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
131 000.00.05.H16-220228-0004 28/02/2022 28/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 98 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CƯ JÚT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
132 000.00.05.H16-220228-0005 28/02/2022 28/03/2022 11/08/2022
Trễ hạn 98 ngày.
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
133 000.00.05.H16-210129-0001 29/01/2021 05/03/2021 23/03/2022
Trễ hạn 271 ngày.
HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
134 000.00.05.H16-220429-0001 29/04/2022 31/05/2022 11/08/2022
Trễ hạn 52 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK R'LẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
135 000.00.05.H16-211229-0001 29/12/2021 26/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 9 ngày.
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
136 000.00.05.H16-211229-0002 29/12/2021 26/01/2022 08/02/2022
Trễ hạn 9 ngày.
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
137 000.00.05.H16-220530-0001 30/05/2022 27/06/2022 11/08/2022
Trễ hạn 33 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK RLẤP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
138 000.00.05.H16-220530-0002 30/05/2022 27/06/2022 11/08/2022
Trễ hạn 33 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CƯ JÚT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
139 000.00.05.H16-220530-0003 30/05/2022 27/06/2022 11/08/2022
Trễ hạn 33 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CƯ JÚT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
140 000.00.05.H16-220530-0004 30/05/2022 27/06/2022 11/08/2022
Trễ hạn 33 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CƯ JÚT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
141 000.00.05.H16-211230-0001 30/12/2021 15/02/2022 31/03/2022
Trễ hạn 32 ngày.
CÔNG TY ĐT DU LỊCH VÀ TM ĐAM SAN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
142 000.00.05.H16-211230-0002 30/12/2021 27/01/2022 28/06/2022
Trễ hạn 108 ngày.
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐĂK GLONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
143 000.00.05.H16-211230-0003 30/12/2021 27/01/2022 28/06/2022
Trễ hạn 108 ngày.
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐĂK GLONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
144 000.00.05.H16-211231-0001 31/12/2021 28/01/2022 28/06/2022
Trễ hạn 107 ngày.
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
145 000.00.05.H16-211231-0002 31/12/2021 28/01/2022 24/02/2022
Trễ hạn 19 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY ĐỨC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
146 000.00.05.H16-211231-0003 31/12/2021 28/01/2022 28/06/2022
Trễ hạn 107 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK GLONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
147 000.00.05.H16-211231-0004 31/12/2021 28/01/2022 28/06/2022
Trễ hạn 107 ngày.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC