STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.04.H16-220628-0001 28/06/2022 22/07/2022 23/07/2022
Trễ hạn 0 ngày.
TRUNG TÂM GDNN CAO NGUYÊN
2 000.00.04.H16-220701-0001 01/07/2022 22/07/2022 23/07/2022
Trễ hạn 0 ngày.
TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUYÊN CƯ JÚT
3 000.00.04.H16-220704-0001 04/07/2022 22/07/2022 23/07/2022
Trễ hạn 0 ngày.
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐẠI LỢI