STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.02.H16-211123-0001 23/11/2021 05/01/2022 12/01/2022
Trễ hạn 5 ngày.
CÔNG TY CP VRG - ĐẮK NÔNG
2 000.00.02.H16-220629-0039 29/06/2022 27/07/2022 10/08/2022
Trễ hạn 10 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK R TIH