STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 612001211100008 05/11/2021 10/11/2021 08/04/2022
Trễ hạn 107 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG QUANG- TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
2 612001211100010 26/11/2021 02/12/2021 08/04/2022
Trễ hạn 91 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG QUANG- TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN