CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 225 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 2.001927.000.00.00.H16 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra
32 2.002409.000.00.00.H16 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra
33 1.001723.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện
34 1.000954.000.00.00.H16 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
35 2.001884.000.00.00.H16 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
36 2.001885.000.00.00.H16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
37 2.000602.000.00.00.H16 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội
38 2.000843.000.00.00.H16 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
39 2.001019.000.00.00.H16 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực
40 1.003226.000.00.00.H16 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
41 1.004485.000.00.00.H16 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
42 2.000333.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải cơ sở
43 2.001270.000.00.00.H16 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước
44 1.004954.000.00.00.H16 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động - tiền lương
45 1.004273.000.00.00.H16 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường