CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 225 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.000424.000.00.00.H16 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải cơ sở
17 1.003827.000.00.00.H16 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Tổ chức, biên chế
18 1.003841.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức, biên chế
19 1.007254.000.00.00.H16 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Xây dựng
20 2.001283.000.00.00.H16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước
21 1.004959.000.00.00.H16 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động - tiền lương
22 1.004138.000.00.00.H16 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
23 2.001255.000.00.00.H16 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
24 2.001832.000.00.00.H16 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Nông nghiệp
25 1.000132.000.00.00.H16 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng chống tệ nạn xã hội
26 1.000775.000.00.00.H16 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
27 2.000794.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
28 1.001199.000.00.00.H16 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Chính phủ
29 2.001621.000.00.00.H16 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi
30 2.001627.000.00.00.H16 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Thủy lợi