CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 192 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
91 1.008561.000.00.00.H16 Hoàn thuế GTGT đối với chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại Cục Thuế tỉnh Thuế
92 1.008563.000.00.00.H16 Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Cục Thuế tỉnh Thuế
93 1.008590.000.00.00.H16 Gia hạn nộp thuế Cục Thuế tỉnh Thuế
94 1.008599.000.00.00.H16 Báo cáo APA đột xuất Cục Thuế tỉnh Thuế
95 1.007039.000.00.00.H16 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu Cục Thuế tỉnh Thuế
96 1.007565.000.00.00.H16 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh - Cấp chi cục thuế Cục Thuế tỉnh Thuế
97 1.008326.000.00.00.H16 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1) Cục Thuế tỉnh Thuế
98 1.008526.000.00.00.H16 Khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Cục Thuế tỉnh Thuế
99 1.008332.000.00.00.H16 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí Cục Thuế tỉnh Thuế
100 1.008552.000.00.00.H16 Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 Cục Thuế tỉnh Thuế
101 1.008344.000.00.00.H16 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài Cục Thuế tỉnh Thuế
102 1.008335.000.00.00.H16 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản theo lần phát sinh Cục Thuế tỉnh Thuế
103 1.008533.000.00.00.H16 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp, chứng khoán Cục Thuế tỉnh Thuế
104 1.007678.000.00.00.H16 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản. Cục Thuế tỉnh Thuế
105 1.008542.000.00.00.H16 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu Cục Thuế tỉnh Thuế