CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 92 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001457.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
2 2.001661.000.00.00.H16 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
3 2.000414.000.00.00.H16 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
4 TDKT03 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Thi đua - Khen thưởng
5 TDKT06 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Thi đua - Khen thưởng
6 TDKT07 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại. Thi đua - Khen thưởng
7 1.000903.000.00.00.H16 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa cơ sở
8 2.001931.000.00.00.H16 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất Bản
9 D02 ​Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất - ĐS Đất đai
10 TC02 Xóa đăng ký thế chấp - ĐS Đăng ký biện pháp bảo đảm
11 1.001193.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
12 2.001263.000.00.00.H16 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
13 2.000402.000.00.00.H16 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng
14 TP02 chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tư pháp
15 D03 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định - ĐS Đất đai