CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000829.000.00.00.H16 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2 2.000954.000.00.00.H16 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
3 2.002036.000.00.00.H16 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
4 1.000404.000.00.00.H16 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
5 1.000390.000.00.00.H16 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
6 2.000592.000.00.00.H16 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
7 2.001680.000.00.00.H16 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
8 2.001687.000.00.00.H16 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý