CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000908.000.00.00.H16 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
2 1.004866.000.00.00.H16 Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Quốc tịch
3 BTP-DKN-277016 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư. Luật sư
4 1.005148.000.00.00.H16 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
5 1.008923.000.00.00.H16 Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) Thừa phát lại
6 1.005147.000.00.00.H16 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
7 2.000532.000.00.00.H16 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
8 1.002891.000.00.00.H16 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
9 2.000491.000.00.00.H16 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
10 2.001306.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác Đấu giá tài sản
11 2.000445.000.00.00.H16 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
12 1.008922.000.00.00.H16 Bổ nhiệm Thừa phát lại Thừa phát lại
13 1.008924.000.00.00.H16 Bổ nhiệm lại Thừa phát lại Thừa phát lại
14 1.001554.000.00.00.H16 Thông báo Thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trọng tài thương mại
15 2.000405.000.00.00.H16 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại