CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001881.000.00.00.H16 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm
2 1.000091.000.00.00.H16 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
3 1.005132.000.00.00.H16 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Việc làm
4 2.002028.000.00.00.H16 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Việc làm