Mức độ 3  Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Ký hiệu thủ tục: ĐKTGPL
Lượt xem: 318
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
Cách thức thực hiện Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp. Địa chỉ số 11 Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Khu hành chính Sùng đức); Điện thoại: 0501.3543140.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;
- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;
- Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý tại Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

Sở Tư pháp xem xét cấp giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý và thông báo cho tổ chức đăng ký; nếu không đủ điều kiện thì từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (có mẫu kèm theo).
- Danh sách luật sư tư vấn pháp luật tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý (Bản chính).
- Giấy đăng ký hoạt động (bản sao).

File mẫu:

  • Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (có mẫu kèm theo) Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi