Mức độ 3  Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: PTTT15
Lượt xem: 593
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin & Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 4 ngày làm việc.

- Sở Thông tin và Truyền thông: 6 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý
+ Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

+ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài Hà Nội) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin truyền thông. Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 0501.555.600.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức. Trường hợp không cho phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày,

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi