Mức độ 3  Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Ký hiệu thủ tục: BCXB01
Lượt xem: 594
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin & Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại các Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống Bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:

- UBND tỉnh: 12 ngày làm việc;

- Sở Thông tin và Truyền thông: 18 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

- Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

- Cơ quan báo chí nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin truyền thông. Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 0501.555.600.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Trường hợp không cho phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;

- Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Giấy phép hoạt động báo chí;

- Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú ;

- Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện;

- Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện;

- Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Thẻ Nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi