Mức độ 3  thủ tục tập huấn

Ký hiệu thủ tục: TT01
Lượt xem: 786
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện TT
Lĩnh vực Công nghiệp
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý tt

test

test

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi