Tìm thấy 3356 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
Mức độ 2
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
Mức độ 2
Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
Mức độ 2
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
Mức độ 2
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép lĩnh vực tài nguyên nước
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Mức độ 2
Phê duyệt tiền cấp quyền tài nguyên nước đối với trường hợp giấy phép cấp trước ngày 01/9/2017 (thời gian còn hiệu lực của thủ tục hành chính này đến hết ngày 01/9/2018)
Mức độ 2
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
Mức độ 2
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
Mức độ 3
Cấp điện sinh hoạt
Mức độ 3
Cấp điện ngoài sinh hoạt
Mức độ 3
Thay đổi mục đích sử dụng điện
Mức độ 3
Gia hạn hợp đồng
Mức độ 3
Chấm dứt hợp đồng
Loading...