Tìm thấy 3356 thủ tục

Mức độ 2
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
Mức độ 2
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Mức độ 2
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 2
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
Mức độ 2
Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 2
Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 2
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Mức độ 2
Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản
Mức độ 2
Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình
Mức độ 2
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
Mức độ 2
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ ngày đêm
Loading...