Tìm thấy 3218 thủ tục

Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).
Mức độ 2
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
Mức độ 3
Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
Mức độ 3
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
Mức độ 2
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện
Mức độ 2
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện
Mức độ 2
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ 2
Cấp lại thẻ an toàn điện.
Mức độ 2
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ
Mức độ 2
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương.
Loading...