Tìm thấy 3356 thủ tục

Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia.
Mức độ 2
Thẩm định chủ trương lập, điều chỉnh quy hoạch
Mức độ 2
Thẩm định đề cương và dự toán chi phí lập quy hoạch
Mức độ 2
Thành lập hội đồng thẩm định, thẩm định quy hoạch và phê duyệt quy hoạch đối với các quy hoạch thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
Mức độ 2
Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập
Mức độ 2
Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý
Mức độ 2
Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.
Mức độ 2
Giải thể Công ty TNHH một thành viên
Mức độ 2
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản
Mức độ 2
Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Mức độ 2
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Đóng cửa mỏ khoáng sản
Loading...