Tìm thấy 3218 thủ tục

Mức độ 2
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Đăng ký nội quy lao động
Mức độ 2
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 2
Xác nhận lao động người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm B, C
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Loading...