Tìm thấy 3356 thủ tục

Mức độ 2
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Mức độ 2
Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp.
Mức độ 2
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)
Mức độ 2
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 2
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 2
Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 2
Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh
Mức độ 2
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 2
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 2
Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài
Mức độ 2
Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.
Mức độ 2
Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B, C do UBND tỉnh cấp
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư
Loading...