Tìm thấy 3218 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 2
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Mức độ 2
Cấp giấy phép sữa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại đô thị.
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Mức độ 2
Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị.
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.
Mức độ 2
Giấy phép xây dựng có thời hạn
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
Mức độ 2
Điều chỉnh thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
Mức độ 2
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền UBND huyện
Mức độ 2
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Mức độ 2
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt củaUBND cấp huyện
Mức độ 2
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyển phê duyệt của UBND cấp huyện
Loading...