Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Cơ quan giải quyết Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

Loading...