Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 653 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
646
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất và khoáng sản
Mức độ 3
647
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất và khoáng sản
Mức độ 3
648
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất và khoáng sản
Mức độ 3
649
Thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất và khoáng sản
Mức độ 3
650
Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất và khoáng sản
Mức độ 3
651
Đóng cửa mỏ khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất và khoáng sản
Mức độ 3
652
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất và khoáng sản
Mức độ 3
653
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất và khoáng sản