Tìm thấy 602 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
47
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
48
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
49
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
50
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
51
Cấp bản sao từ sổ gốc (trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Chứng thực
Mức độ 3
52
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
53
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
54
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
55
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
56
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
57
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
58
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
59
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
60
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực