Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 653 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh( Điều 44)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
32
Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (Điều 38)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
33
Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng LĐ mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác(Điều 39)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
34
Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh( Điều 45)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
35
Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật (Điều 42)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
36
Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi (Điều 41)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
37
Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng (Điều 37)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
38
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng( Điều 43)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
39
Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
40
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
41
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
42
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
43
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
44
Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
45
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng