Tìm thấy 602 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
32
Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
33
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
34
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi).
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
35
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
36
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
37
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
38
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
39
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
40
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
41
Thành lập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
42
Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
43
Xóa đăng ký hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
44
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
45
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng