Tìm thấy 602 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
17
Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
18
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
19
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
20
Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
21
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
22
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
23
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (Trong trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
24
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (Trong trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
25
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
26
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
27
Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
28
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
29
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
30
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng